En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Skelbimai

Skelbimai nuo 2016 metų iki 2022 metų

2022-12-28

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-10-21 įsakymu Nr. 1-331 patvirtintus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.
 
Plačiau kviečiame skaityti skelbime.
 
 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

 
Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-10-18 įsakymu Nr. 1-304 patvirtintus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.
 
Plačiau kviečiame skaityti skelbime
 

2022-12-32

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME APIE PATVIRTINTUS PRIENŲ, ALYTAUS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANUS

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos patvirtintus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje (2022-10-18 įsakymo Nr. 1-302), Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje (2022-10-18 įsakymo Nr. 1-303), Birštono savivaldybės teritorijoje (2022-10-18 įsakymo Nr. 1-301), esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planų (toliau – Planai) sprendinius.
 
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planais nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija prieduose), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planų iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planais nustatytose teritorijose. 
 
Su patvirtintais Planų sprendiniais galite susipažinti Planų iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai (skelbti: Prienų r. sav. 2022-09-07; Alytaus r. sav. 2022-09-06; Birštono sav.).
 
Planų iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Planų rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.
Planų rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.
 
 

2022-12-21

PARENGTAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano pakeitimo sprendiniais galite žemiau:

2022-12-19

NEĮPAREIGOJANTI RINKOS APKLAUSA DĖL KLAIPĖDOS SGD TERMINALO IR DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS PAJĖGUMŲ IŠPLĖTIMO 

AB Klaipėdos nafta (toliau – KN) kaip Klaipėdos SGD terminalo operatorius, kartu su dujų perdavimo sistemos operatoriumi AB Amber Grid (toliau – Amber Grid) siekia įvertinti galimybę praplėsti dabartinius Klaipėdos SGD terminalo išdujinimo pajėgumus kartu su dujų perdavimo sistemos pajėgumais atitinkamuose įleidimo bei išleidimo taškuose ir taip sukurti galimybę rezervuoti papildomus SGD importo pajėgumus ateityje (toliau – Projektas). Projektu būtų sukuriama papildomai iki 2,5 mlrd. m3 /metus SGD importo pajėgumų, preliminariai nuo 2026 m. antrojo ketvirčio. 

Pirmajame Projekto etape, KN ir Amber Grid (toliau kartu – Operatoriai) siekia įvertinti rinkos dalyvių poreikį praplėstiems pajėgumams. Atitinkamai, Operatoriai skelbia bendrą rinkos apklausos procesą dėl Klaipėdos SGD terminalo ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos pajėgumų praplėtimo. Procedūra prasidės paskelbiant neįpareigojantį rinkos apklausos etapą ir tęsis paskelbiant įpareigojantį apklausos etapą (jeigu neįpareigojančio rinkos apklausos etapo metu bus identifikuota pakankama paklausa).
Neįpareigojančio rinkos apklausos etapo procedūra prasidės 2022 m. gruodžio 19 d. ir tęsis iki 2023 m. vasario 1 d. Informacija dėl sprendimo inicijuoti įpareigojantį rinkos apklausos etapą bus skelbiama 2023 m. kovo 1 d. 
 
Neįpareigojančio rinkos apklausos etapo taisyklės
 
Priedas Nr. 1 - pajėgumų užsakymo forma
 

2022-12-14

AUTOKRANO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamą autokraną.

Kviečiame potencialius dalyvius susipažinti su pardavimo dokumentais žemiau:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą bei sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-12-20 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Autokrano pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-12-20 13:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti autokraną galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamą autokraną galima apžiūrėti šiuo adresu:  Gudelių g. 49, Vilnius.
 

2022-12-08

PARENGTAS BIRŠTONO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Birštono raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Biržų raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Tauragės raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas

2022-12-07

PARENGTAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano pakeitimo sprendiniais galite žemiau:

2022-12-05

IZOLIUOTŲ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda nepanaudotus izoliuotus plieninius vamzdžius.
 
Pardavimui reikalingi dokumentai:
 
 1. Pardavimo sąlygos
 2. Techninė specifikacija
 3. Pasiūlymo forma
 4. Pirkimo–pardavimo sutarties projektas
 
Pirkėjas Pasiūlymą turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-12-12 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Neatidaryti iki 2022-12-12 13:00 val. Izoliuotų vamzdžių pardavimo apklausai”.
 
Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros vyks nuo 2022-12-12 13 val. Pirkėjai į Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūras nebus kviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti parduodamas Prekes adresu Gudelių g. 49, Vilnius galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt.
 

2022-12-05

AUTOKRANO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamą autokraną.
 
Kviečiame potencialius dalyvius susipažinti su pardavimo dokumentais žemiau:
 
 1. Autokrano pardavimo sąlygos
 2. Autokrano nuotraukos, techninė specifikacija ir pradinė pardavimo kaina
 3. Pasiūlymo forma
 4. Sąžiningumo deklaracija
 5. Pirkimo–pardavimo sutarties projektas
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą bei sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-12-12 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Autokrano pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-12-12 13:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti autokraną galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamą autokraną galima apžiūrėti šiuo adresu: Gudelių g. 49, Vilnius.

2022-11-24

METALO SUPIRKĖJŲ KONKURSAS ILGALAIKEI METALO LAUŽO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARČIAI SUDARYTI

AB „Amber Grid“ organizuoja potencialių metalo supirkėjų konkursą ilgalaikei metalo laužo pirkimo–pardavimo sutarčiai (toliau – Sutartis) sudaryti. 
 
Sutartis sudaroma vieneriems metams su galimybe pratęsti Sutartį 2 kartus tomis pačiomis sąlygomis.
 
Pirkėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlytiną koeficientą, atsižvelgdamas į galimas Sutarties vykdymo išlaidas (transportavimo, metalo pjaustymo, kt.) Koeficientas išliks nekintantis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
 
Pardavimo dokumentai:
 
 1. AB „Amber Grid” metalo laužo pardavimo konkurso būdu sąlygos
 2. AB „Amber Grid“ ilgalaikės metalo laužo pirkimo–pardavimo sutarties projektas
 3. Pardavimo sąlygų 1 priedas. Metalo laužo preliminarus metinis kiekis ir sąrašas
 4. Pardavimo sąlygų 2 priedas. Pasiūlymo forma
 5. Sutarties 1 priedas. Metalo laužo kainų perskaičiavimo ir taikymo terminai
 6. Sutarties 2 priedas. Taikomas metalo laužo kainų indeksas metalo biržoje
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikiamus dokumentus turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022 m. lapkričio 30 d. 12:00 val. 
 
Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Neatidaryti iki 2022-11-30 12:00 val. Metalo laužo pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2022 m. lapkričio 30 d. nuo 13 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama informacija, susijusi su konkurso pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
 
Dalyviai, norėdami gauti detalesnės informacijos dėl pardavimo, turi kreiptis šiuo elektroniniu paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt.  
 

 

AUTOMOBILIO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamą automobilį „Mitsubishi Outlander“.
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 1. Transporto priemonių pardavimo sąlygos
 2. Parduodamos transporto priemonės aprašymas ir nuotraukos
 3. Pasiūlymo forma
 4. Sąžiningumo deklaracija
 5. Pirkimo–pardavimo sutartis
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-11-30 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-11-30 12:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti automobilį galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamą automobilį galima apžiūrėti adresu Gudelių g. 49, Vilnius.
 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-08-26 įsakymu Nr. 1-257 patvirtintus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.
 
Plačiau kviečiame skaityti skelbime
 
 
 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-08-25 įsakymu Nr. 1-254 patvirtintus Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Plačiau kviečiame skaityti skelbime
 
 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022-07-14 įsakymu Nr. 1-222 patvirtintus Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Plačiau kviečiame skaityti skelbime

2022-11-23

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su po viešo svarstymo procedūrų papildytais Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano sprendiniais

Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-41-20-480.
 
Planavimo pagrindas – priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-230 ,,Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano rengimo“.
 
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel.: (8-5) 275 1990, (8-5) 275 1961, (8-5) 275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt.
 
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel. +370 667 59417, el. p. V.Ladygiene@ambergrid.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 657 71999 el. p. info@geometra.lt, teritorijų planavimo vadovas Zita Normantienė. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Justina Risovienė, tel. +370 657 80066, el. p. justina.projektai@geometra.lt.
 
Specialiojo planavimo tikslai: 
Rengti Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k. vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo planą (toliau - Planas). Būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.
 
Planavimo uždaviniai:
 • Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, įvertinant miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis poreikį pagal sprendinius;
 • Numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus, numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
 • Numatyti racionalaus žemės, miškų ūkio, žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • Konkretizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-323 sprendinius.
 
Po atliktų Specialiojo plano viešinimo procedūrų papildytas Specialiojo plano pagrindinis brėžinys, nurodant papildomą pastabą: „Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose negavus magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, keisti pastatų (patalpų) paskirtį, formuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas pastate arba padalijant, atidalijant, sujungiant ar perdalijant pastatus ir (ar) patalpas, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir /ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir pan.“.
 
Susipažinti su papildytais Specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2022 m. lapkričio 25 d.:
 
 
 
 

2022-11-18

PATVIRTINTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su patvirtinto plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Telšių raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
Sklypų sąrašas

2022-11-16

PARENGTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Šiaulių raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
Sklypų sąrašas
 
 

PARENGTAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Anykščių raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Klaipėdos raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Pakruojo raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Radviliškio raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Švenčionių raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Telšių raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Visagino raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANO DALIES PAKEITIMO PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:

Aiškinamasis raštas
Rietavo raj. plano pakeitimas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

2022-11-15

PATVIRTINTAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite čia

 

PARENGTAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintais plano sprendiniais galite žemiau:

Aiškinamasis raštas
Lazdijų raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
Žemės sklypų sąrašas
 

2022-11-15

AUTOMOBILIO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamą automobilį „Mitsubishi Outlander“.

Konkursui reikalingi dokumentai:
 1. Transporto priemonių pardavimo sąlygos
 2. Parduodamos transporto priemonės aprašymas ir nuotraukos
 3. Pasiūlymo forma
 4. Sąžiningumo deklaracija
 5. Pirkimo–pardavimo sutartis
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-11-18 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-11-18 13:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti automobilį galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti adresu Gudelių g. 49, Vilnius.
 

2022-11-14

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

AB „Amber Grid“ iki 2022-11-18 12 val. elektroniniu paštu vykdys biuro baldų pardavimą. 

Konkursui reikalingi dokumentai:
 
Užsakymai priimami šiuo elektroniniu paštu – tvs@ambergrid.lt. Atsiuntus užsakymą, baldai nerezervuojami. 
 
Po įvykusio konkurso bus sudaroma Pirkėjų pateiktų užsakymų eilė. Jeigu buvo gauta 2 ar daugiau užsakymų tam pačiam baldui, pirmumo teisę įgyja anksčiausiai užsakymą į
 
Pardavėjo elektroninį paštą pateikęs Pirkėjas.
 
Vilniuje parduodamus baldus galima apžiūrėti gyvai adresu Gudelių g. 49, Vilnius iš anksto suderinus laiką šiuo telefono numeriu — +370 699 06879.
Panevėžyje parduodamus baldus galima apžiūrėti gyvai adresu Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. iš anksto suderinus laiką šiuo telefono numeriu — +370 658 20907.
 

2022-11-14

METALO SUPIRKĖJŲ KONKURSAS ILGALAIKEI METALO LAUŽO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIAI SUDARYTI

AB „Amber Grid“ organizuoja potencialių metalo supirkėjų konkursą ilgalaikei metalo laužo pirkimo–pardavimo sutarčiai (toliau – Sutartis) sudaryti. 
 
Sutartis sudaroma vieneriems metams su galimybe pratęsti Sutartį 2 kartus tomis pačiomis sąlygomis.
 
Pirkėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlytiną koeficientą, atsižvelgdamas į galimas Sutarties vykdymo išlaidas (transportavimo, metalo pjaustymo, kt.) Koeficientas išliks nekintantis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
 
Pardavimo dokumentai:
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikiamus dokumentus turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022 m. lapkričio 11 d. 12:00 val. 
 
Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Neatidaryti iki 2022-11-11 12:00 val. Metalo laužo pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2022 m. lapkričio 11 d. nuo 13 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama informacija, susijusi su konkurso pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
 
Dalyviai, norėdami gauti detalesnės informacijos dėl pardavimo, turi kreiptis šiuo elektroniniu paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt.  
 

2022-11-07

PARENGTAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Akmenės raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas

PARENGTAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Marijampolės raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas

PARENGTAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Plungės raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Rietavo raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Utenos raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

2022-11-04

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

„Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones.

Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-11-11 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-11-11 13:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.
 

2022-10-25

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME APIE PATVIRTINTUS AKMENĖS, ANYKŠČIŲ, BIRŽŲ, PAKRUOJO, RADVILIŠKIO, UKMERGĖS IR UTENOS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANUS

 
Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1-227), Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1-230), Biržų rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1-231), Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (2022-08-10 įsakymo Nr. 1-247), Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1- 232 ), Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1-228) ir Utenos rajono savivaldybės teritorijoje (2022-07-18 įsakymo Nr. 1-229 ) esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planų (toliau – Planai) sprendinius.
 
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planais nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija prieduose), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planų iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planais nustatytose teritorijose. 
Su patvirtintais Planų sprendiniais galite susipažinti Planų iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai (skelbti: Akmenės r. sav. 2022-06-15; Anykščių, Biržų, r. sav. 2022-06-15; Utenos, Radviliškio, Ukmergės r. sav. 2022-06-16; Pakruojo r. sav. 2022-06-27).
 
Planų iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Planų rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.
 
Planų rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.
 

Paskelbta 2022-10-20

PARENGTAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Vilkaviškio raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas

PARENGTAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Panevėžio raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

PARENGTAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

 
Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Klaipėdos raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

PARENGTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

 
Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Jurbarko raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

PARENGTAS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Ignalinos raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

PATVIRTINTAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su patvirtinto plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Plungės raj. planas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

Paskelbta 2022-10-12

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

„Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones ir mechanizmus.
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-10-19 12:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-10-19 12:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt.
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.
 
 
 

Paskelbta 2022-10-12

IZOLIUOTŲ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

 
AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda nepanaudotus izoliuotus plieninius vamzdžius ir kviečia potencialius pirkėjus pateikti Pasiūlymus Prekėms įsigyti. 
 
Pardavimui reikalingi dokumentai:
 1. Pardavimo sąlygos
 2. Techninė specifikacija
 3. Pasiūlymo forma
 4. Pirkimo–pardavimo sutarties projektas
Pirkėjas Pasiūlymą turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-10-20 11:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „„Neatidaryti iki 2022-10-20 12:00 val. Izoliuotų vamzdžių pardavimo apklausai”.
 
Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros vyks nuo 2022-10-20 12 val. Pirkėjai į Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūras nebus kviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti parduodamas Prekes adresu Gudelių g. 49, Vilnius galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt arba mobiliuoju telefonu +370 656 69955. 
 

Paskelbta 2022-10-05

PARENGTAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau: 
 
Aiškinamasis raštas
Pasvalio raj. planas
Pasvalio raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

Paskelbta 2022-10-03

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

AB „Amber Grid“ iki 2022-10-10 12 val. elektroniniu paštu vykdys biuro baldų pardavimą. 
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Užsakymai priimami šiuo elektroniniu paštu – tvs@ambergrid.lt. Atsiuntus užsakymą, baldai nerezervuojami. 
Po įvykusio konkurso bus sudaroma Pirkėjų pateiktų užsakymų eilė. Jeigu buvo gauta 2 ar daugiau užsakymų tam pačiam baldui, pirmumo teisę įgyja anksčiausiai užsakymą į
Pardavėjo elektroninį paštą pateikęs Pirkėjas.
 
Vilniuje parduodamus baldus galima apžiūrėti gyvai adresu Gudelių g. 49, Vilnius iš anksto suderinus laiką šiuo telefono numeriu — +370 699 06879.
 
Panevėžyje parduodamus baldus galima apžiūrėti gyvai adresu Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. iš anksto suderinus laiką šiuo telefono numeriu — +370 658 20907.
 

Paskelbta 2022-09-29

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ, UŽDARYMO ĮTAISŲ IR KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., NAUJAKIEMIO K., PLANĄ

Paskelbta 2022-09-09

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

AB „Amber Grid“ nuo 2022-09-19 iki 2022-09-26 elektroniniu paštu vykdys biuro baldų (drabužinių ir dokumentų spintų) pardavimą. 
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
Užsakymai priimami šiuo elektroniniu paštu – tvs@ambergrid.lt. Atsiuntus pasiūlymą, baldai nerezervuojami. 
Po įvykusio konkurso bus sudaroma Pirkėjų pateiktų pasiūlymų eilė. Jeigu buvo gauta 2 ar daugiau pasiūlymų tam pačiam baldui, pirmumo teisę įgyja anksčiausiai pasiūlymą į Pardavėjo el. paštą pateikęs Pirkėjas.
 
Parduodamus baldus galima apžiūrėti adresu Gudelių g. 49, Vilnius iš anksto susitarus dėl atvykimo laiko. Kontaktinis telefonas dėl apžiūros +370 656 69955.
 

Paskelbta 2022-09-07

PARENGTAS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau: 

Aiškinamasis raštas
Prienų raj. planas
Prienų raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

Paskelbta 2022-09-06

PARENGTAS BIRŠTONO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau: 
 
Aiškinamasis raštas
Birštono raj. planas
Birštono raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas

Paskelbta 2022-09-06

PARENGTAS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:

Aiškinamasis raštas
Alytaus raj. planas
Alytaus raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas

Paskelbta 2022-08-25

PARENGTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Telšių raj. planas
Telšių raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 

Paskelbta 2022-08-22

IZOLIUOTŲ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda nepanaudotus izoliuotus plieninius vamzdžius ir kviečia potencialius pirkėjus pateikti Pasiūlymus Prekėms įsigyti. 
 
Pardavimui reikalingi dokumentai:
 1. Pardavimo sąlygos ir techninė specifikacija
 2. Pasiūlymo forma
 3. Pirkimo–pardavimo sutarties projektas
 
Pirkėjas Pasiūlymą turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-09-05 10:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „„Neatidaryti iki 2022-09-05 11:00 val. Izoliuotų vamzdžių pardavimo apklausai”.
 
Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros vyks nuo 2022-09-05 11 val. Pirkėjai į Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūras nebus kviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti parduodamas Prekes adresu Gudelių g. 49, Vilnius galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt arba mobiliuoju telefonu +370 656 69955. 
 

Paskelbta 2022-08-17

PARENGTAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Plungės raj. planas
Plungės raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

Paskelbta 2022-07-25

PARENGTAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Klaipėdos raj. planas
Klaipėdos raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 
 
Paskelbta 2022-07-25

PARENGTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Rietavo raj. planas
Rietavo raj. savivaldybės žemės sklypų sąrašas
Energetikos ministerijos sprendimas
 

Paskelbta 2022-07-18

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS YRA NEŽINOMAS

 
AB ,,Amber Grid“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir būdamas planavimo iniciatorius ir asmuo, suinteresuotas ūkinės veiklos vykdymu, informuoja žemiau išvardintų žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus apie SŽNS įstatyme nurodytas teritorijas (ar vieną iš jų), nustatytas tenkinant viešąjį interesą, jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo:
 
 
 

Eil. Nr.

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo adresas

Teritorija, nustatyta tenkinant viešąjį interesą:

1.

523300160238

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 27 ir 28 straipsnyje;


• Elektros tinklų apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus ketvirtasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 24 ir 25 straipsnyje.

2.

440002923120

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

3.

440002923086

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

4.

521700120023

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

5.

523300160477

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

6.

440020748872

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k., Gluosnių g. 20

7.

523300160242

Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronių k.

8.

523300070019

Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k.

9.

523300130039

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k.

10.

440006476239

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Ryto g. 1

11.

523300100031

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k.

12.

521700120579

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.

13.

440045205934

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikių k.

14.

440009484268

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

15.

521700080028

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Romaškių k.

Teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas 2022 m. birželio 30 d. Kauno rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-265 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano patvirtinimo“. Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-21-415.
 
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planavimo iniciatoriui pateikiant LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas). 
 
Vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Kompensacija už žemės sklypuose (laisvoje žemėje) nustatytas teritorijas, kuriose bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus mokama tik už tą teritorijos dalį, kuri nepersidengia su anksčiau žemės sklype nustatyta teritorija, t. y. už planuojamo magistralinio dujotiekio  apsaugos zonos plotą, nepersidengiantį (papildomą) su esamu magistralinio dujotiekio  apsaugos zonos plotu.
 
Metodikos nustatyta tvarka užpildytas Prašymas (Metodikos 1 priedas) gali būti teikiamas Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“) tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. 
 
Planavimo iniciatoriaus duomenys – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt.
 
Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos naujos (papildomos) teritorijos Nekilnojamojo turto registre, t. y. kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.
 
Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.
 
 

Paskelbta 2022-07-11

BIURO BALDO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU 

 
AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) nuo 2022-07-11 iki 2022-07-15 elektroniniu paštu vykdys biuro baldų pardavimą.  
 
Konkursui reikalingi dokumentai: 
 
 
Užsakymai priimami šiuo elektroniniu paštu – tvs@ambergrid.lt. Atsiuntus užsakymą, baldai nerezervuojami.  
 
Po įvykusio konkurso bus sudaroma Pirkėjų pateiktų užsakymų eilė. Jeigu buvo gauta 2 ar daugiau užsakymų tam pačiam baldui, pirmumo teisę įgyja anksčiausiai užsakymą į Pardavėjo el. paštą pateikęs Pirkėjas. 
 
Parduodamus baldus galima apžiūrėti adresu Gudelių g. 49, Vilnius iš anksto susitarus dėl atvykimo laiko. Kontaktinis telefonas dėl apžiūros +370 656 69955. 
 
 

Paskelbta 2022-06-29

AUTOKRANO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamą autokraną.
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 1. Autokrano pardavimo sąlygos
 2. Autokrano nuotraukos ir pradinė pardavimo kaina
 3. Pasiūlymo forma
 4. Sąžiningumo deklaracija
 5. Pirkimo-pardavimo sutarties projektas
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją bei pranešimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-07-13 13:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Autokrano pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-07-13 14:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
 
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti autokraną galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamą autokraną galima apžiūrėti šiuo adresu:  
Gudelių g. 49, Vilnius.
 

Paskelbta 2022-06-27

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) nuo 2022-06-27 7:30 iki 2022-07-04 16:30 elektroniniu paštu vykdys biuro baldų pardavimą. 
 
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 1. Baldų pardavimo sąlygos
 2. Baldų sąrašas su nuotraukomis ir pradinėmis kainomis
 3. Užsakymo pateikimo forma
 
Užsakymai priimami šiuo elektroniniu paštu – tvs@ambergrid.lt. Atsiuntus užsakymą, baldai nerezervuojami. 
 
Po įvykusio konkurso bus sudaroma Pirkėjų pateiktų užsakymų eilė. Jeigu buvo gauta 2 ar daugiau užsakymų tam pačiam baldui, pirmumo teisę įgyja anksčiausiai užsakymą į Pardavėjo el. paštą pateikęs Pirkėjas.
 
Parduodamus baldus galima apžiūrėti adresu Gudelių g. 49, Vilnius nuo 2022-06-27 iki 2022-07-01 iš anksto susitarus dėl atvykimo laiko. Kontaktinis asmuo dėl baldų apžiūros Gelena Ravdo, tel. Nr. +370 699 06879.
 
 

Paskelbta 2022-06-27

PARENGTAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau: 

Aiškinamasis raštas
Pakruojo r. sav. žemės sklypų sąrašas
Pakruojo rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas
 

Paskelbta 2022-06-16

PARENGTAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Kretingos r. sav. žemės sklypų sąrašas
Kretingos r. rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministro įsakymas

​Paskelbta 2022-06-16

PARENGTAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Ukmergės r. sav. žemės sklypų sąrašas
Ukmergės rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas
 

​Paskelbta 2022-06-16

PARENGTAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Radviliškio r. sav. žemės sklypų sąrašas
Radviliškio rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas

Paskelbta 2022-06-16

PARENGTAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Utenos r. sav. žemės sklypų sąrašas
Utenos rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas

Paskelbta 2022-06-15

PARENGTAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Biržų r. sav. žemės sklypų sąrašas
Biržų rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas

Paskelbta 2022-06-15

PARENGTAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:
 
Aiškinamasis raštas
Anykščių r. sav. žemės sklypų sąrašas
Anykščių rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas

Paskelbta 2022-06-15

PARENGTAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengtu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniai galite žemiau:

Aiškinamasis raštas
Akmenės r. sav. žemės sklypų sąrašas
Akmenės rajono planas
Energetikos ministerijos pritarimas
Energetikos ministerijos įsakymas

Paskelbta 2022-06-13

Transporto priemonių pardavimas apklausos būdu

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones ir mechanizmus (toliau – Transporto priemonės).
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
1. Transporto priemonių pardavimo sąlygos
2. Parduodamų transporto priemonių sąrašas ir pradinės kainos
3. Pasiūlymo forma
4. Sąžiningumo deklaracija
5. Pirkimo-pardavimo sutarties projektas
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją bei pranešimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-06-20 13:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-06-20 14:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt. 
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

Paskelbta 2022-06-09

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS YRA NEŽINOMAS

AB „Amber Grid“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir būdamas planavimo iniciatorius ir asmuo, suinteresuotas ūkinės veiklos vykdymu, informuoja žemiau išvardintų žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus apie Įstatyme nurodytą teritoriją, nustatytą tenkinant viešąjį interesą, joje taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo:
 
Eil. Nr. Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas Teritorija, nustatyta tenkinant viešąjį interesą:
1. 4945-0001-0016 Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Aleksandruvkos k.

• Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 27 ir 28 straipsnyje;

• Elektros tinklų apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus ketvirtasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 24 ir 25 straipsnyje.

2. 4400-1579-4000 Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Karčiupio k.
 
Teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas 2022 m. gegužės 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. V17E-162 „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. ir Rumšiškių sen. vystymo plano patvirtinimo“. Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-49-21-431.
 
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planavimo iniciatoriui pateikiant LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas). 
 
Vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Kompensacija už žemės sklypuose (laisvoje žemėje) nustatytas teritorijas, kuriose bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus mokama tik už tą teritorijos dalį, kuri nepersidengia su anksčiau žemės sklype nustatyta teritorija, t. y. už planuojamo magistralinio dujotiekio  apsaugos zonos plotą, nepersidengiantį (papildomą) su esamu magistralinio dujotiekio  apsaugos zonos plotu.
 
Metodikos nustatyta tvarka užpildytas Prašymas (Metodikos 1 priedas) gali būti teikiamas Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“) tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. 
 
Planavimo iniciatoriaus duomenys – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt.
 
Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos naujos (papildomos) teritorijos Nekilnojamojo turto registre, t. y. kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.
 
Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.

Paskelbta 2022-05-30

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones ir mechanizmus (toliau – Transporto priemonės).
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją bei pranešimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-06-06 13:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-06-06 14:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt. 
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

Paskelbta 2022-05-25

PARENGTAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR Energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

Paskelbta 2022-05-18

PATIKSLINTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS–KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI PAGAL PASTABĄ

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, teikiame susipažinimui iš dalies pakeistus Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) sprendinius. 
 
Dalis Specialiojo plano sprendinių patikslinti atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos – AB „Lietuvos geležinkeliai“ pastabą, pasikeitus AB „LTG Infra“ ir RB Rail AS inicijuoto projekto Nr. RBDTDLTDS1DPS „Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas DN700, kertančio „Rail Baltica“ liniją Kaunas-Ramygala geležinkelio ruože Kaunas (Palemonas) – Šveicarija, Pabiržio k. Neveronių sen., Kauno r. sav., rekonstravimas“ (toliau – Rail Baltica Projektas) įgyvendinimo terminams, Specialiojo plano sprendiniuose (Priedas Nr. 2 Sprendinių konkretizavimas M1:2000, 5 lapas) numatyti planuojamų rekonstruoti magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atkarpų A ir B pajungimą į esamą MD vamzdyną laikotarpiui iki Rail Baltica Projekto įgyvendinimo. 
 
 
Pakeistus Specialiojo plano sprendinius galima peržiūrėti:
 

Sprendinių konkretizavimo brėžinys, 5 psl.

Paskelbta 2022-05-11

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones ir mechanizmus (toliau – Transporto priemonės).
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją bei pranešimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022-05-18 13:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-05-18 14:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.
 

Paskelbta 2022-04-14

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamas transporto priemones, mechanizmus ir stakles (toliau – Transporto priemonės).
 
Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2022-04-21 13:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks nuo 2022-04-21 14:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų nagrinėjimo procedūrą nekviečiami.
Gauti detalesnės informacijos ir apžiūrėti Transporto priemones galima iš anksto susitarus elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
 
Parduodamas transporto priemones galima apžiūrėti šiais adresais:  
Gudelių g. 49, Vilnius ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

Paskelbta 2022-04-13

2022 M. BALANDŽIO 12 D. LENKIJOS IR LIETUVOS PERDAVIMO SISTEMŲ OPERATORIAI SURENGĖ SANTAKOS SUJUNGIMO TAŠKO (DUJŲ JUNGTIES TARP LIETUVOS IR LENKIJOS) KOMERCINĖS VEIKLOS PRADŽIOS INTERNETINĮ SEMINARĄ

Dujų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos komercinę veiklą pradės gegužės 1 d. Pradinius pajėgumus abiem kryptimis bus siūloma rezervuoti 2022 m. balandžio mėn. per GSA pajėgumų rezervavimo platformą (GSA platforma).
 
Todėl abu perdavimo sistemos operatoriai supažindino rinkos dalyvius su užsakymo ir dalyvavimo aukciono procedūromis Santakos IP, GSA aukciono platformos funkcijomis, taip pat su informacija, kaip tapti siuntėju, ir kitais svarbiais su GIPL komercine veikla susijusiais klausimais.
 
2022 m. balandžio 12 d. internetinio seminaro pristatymai:
GIPL (dujų jungtis Lenkija-Lietuva) visų pirma siekiama nutiesti dvikryptį dujotiekį, sujungsiantį Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemas, kuris leistų panaikinti vadinamąsias energetines salas, t. y. iki šiol į ES energijos rinką neintegruotus regionus, pavyzdžiui, Lietuvą, Latviją ir Estiją, taip pat Suomiją. Be SoS funkcijos, įgyvendinant GIPL ketinama reikšmingai paremti konkurencingos energijos rinkos plėtrą Baltijos regione ir prisidėti prie regioninės dujų rinkos integracijos proceso.
 

Paskelbta 2022-04-13, ataujinta 2022-04-14

METALO LAUŽO PARDAVIMAS APKLAUSOS BŪDU

AB „Amber Grid“ apklausos būdu parduoda Bendrovės veikloje nebegalimą panaudoti pagal tikslinę paskirtį juodojo metalo laužą.
 
Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pagal Pardavimo sąlygose pateiktą formą užpildytą pasiūlymą
 
Dalyvius su tipinėmis Pardavimo sąlygomis, parduodamo metalo laužo sąrašu ir techninėmis specifikacijomis kviečiame susipažinti ČIA.
 
Dalyvius su pirkimo-pardavimo sutarties projektu kviečiame susipažinti ČIA.
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikiamus dokumentus turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022 m. balandžio 20 d. 10:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Neatidaryti iki 2022-04-20 11:00 val. Metalo laužo pardavimo konkursui”.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2022 m. balandžio 20 d. nuo 11:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama informacija, susijusi su konkurso pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
 
Parduodamas prekes apžiūrėti galima iš anksto susitarus šiuo adresu: Gudelių g. 49, Vilnius.
 
Dalyviai, norėdami atvykti apžiūrai ar gauti detalesnės informacijos dėl pardavimo, turi kreiptis šiuo elektroniniu paštu – info@ambergrid.lt 
 

Paskelbta 2022-03-10

KOMPIUTERIŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU 

AB „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda Bendrovės veikloje nebenaudojamus kompiuterius. 
 
Dalyvius su kompiuterių Pardavimo sąlygomis kviečiame susipažinti ČIA.
 
Dalyvius su parduodamų kompiuterių sąrašu, techninėmis specifikacijomis ir kainomis kviečiame susipažinti ČIA.
 
Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti pardavėjui užpildytą Užsakymo formą, nurodydamas norimo įsigyti kompiuterio „Service Tag“ arba serijinį numerį.
 
Konkurso dalyvis užpildytą Užsakymo formą turi atsiųsti nuo 2022-03-14 7:30 iki 2022-03-21 16:30 šiuo el. paštu: tvs@ambergrid.lt.
 
 
Dalyviai, norėdami patikrinti, ar norimam įsigyti kompiuteriui jau buvo pateiktas užsakymas, gali tai padaryti ČIA
 
 
Dėl informacijos, susijusios su kompiuterių pardavimo procedūromis, galima kreiptis šiuo el. paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt.
Dėl informacijos, susijusios su kompiuterių techninėmis specifikacijomis, galima kreiptis šiuo el. paštu – V.Kristapavicius@ambergrid.lt
 

Paskelbta 2022-02-18

VIEŠOJI KONULTACIJA DĖL AB „AMBER GRID“ KAINŲ STRUKTŪROJE 2023 METŲ TARIFŲ PERIODUI TAIKYTINŲ DAUGIKLIŲ, SEZONINIŲ KOEFICIENTŲ IR NUOLAIDŲ

2022 m. vasario 18 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) – paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2023 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų. Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau - TAR NC), 28 straipsniu (Konsultacijos nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų klausimais).
 
Vadovaujantis TAR NC 28 straipsnio 1 dalimi, nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl visų TAR NC 28 straipsnyje nurodytų kainodaros aspektų. Todėl VERT skelbia šį konsultacijos dokumentą 2023 kalendorinių metų tarifų periodui.
 
Konsultacijos dokumentas ir preliminarių perdavimo kainų skaičiavimo iki einamojo (2019-2023 m.) reguliavimo periodo pabaigos modelis (kaip šios konsultacijos priedas) skelbiami čia.
 
Galutinis sprendimas dėl konkrečių 2023 metų kainų bus priimtas VERT, pasibaigus viešajai konsultacijai. 
 
Atsiliepimus ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu: info@vert.lt (pridedant kopiją: egle.paipoliene@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt) iki 2022 m. kovo 31 d.
 

 

Paskelbta 2022-02-18

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS–KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informacija apie parengtą specialųjį planą

Specialusis planas

1 priedas: sprendinių konkretizavimas

2 priedas: sprendinių konkretizavimas

Paskelbta 2022-02-18

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informacija apie parengtą specialųjį planą

Specialusis planas

1 priedas: sprendinių konkretizavimas

2 priedas: sprendinių konkretizavimas

Paskelbta 2022-02-08

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2022 KOVO 1 D. – 2023 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos, susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis, prašome kreiptis į Laimą Kavalskienę, tel. +370 68522 325.

Pasiūlymų galutinis pateikimo terminas – vasario 15 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – l.kavalskiene@ambergrid.lt
 
 

Paskelbta 2022-01-27

METALO LAUŽO PARDAVIMAS KONKURSO (APKLAUSOS) BŪDU

AB „Amber Grid“ konkurso (apklausos) būdu parduoda Bendrovės veikloje nebegalimą panaudoti pagal tikslinę paskirtį juodojo metalo laužą.
 
Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pagal Pardavimo sąlygose pateiktą formą užpildytą pasiūlymą atitinkamai pagal objekto dalį(-is) (Sąlygų 2, 3, 4 priedai). Dalyvius su tipinėmis Pardavimo sąlygomis ir pirkimo - pardavimo sutarties projektu kviečiame susipažinti ČIA.
 
Dalyvius su parduodamo metalo laužo sąrašu ir techninėmis specifikacijomis kviečiame susipažinti ČIA.
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikiamus dokumentus turi atsiųsti elektroniniu paštu tvs@ambergrid.lt iki 2022 m. vasario 3 d. 10:00 val. Paskirties („Subject“) laukelyje turi būti parašyta „Neatidaryti iki 2022-02-03 11:00 val. Metalo laužo pardavimo konkursui“.
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2022 m. vasario 3 d. nuo 11:00 val. Konkurso dalyviai į pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama informacija, susijusi su konkurso pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
 
Dėl informacijos, susijusios su juodojo metalo laužo pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją šiuo el. paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.
 
 
Parduodamas prekes apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima iš anksto susitarus šiais adresais:  
 
Gudelių g. 49, Vilnius:  
Kontaktinis asmuo – Laura Čigileičikaitė, Tel. Nr.  +370 656 69955, El. paštas L.Cigileicikaite@ambergrid.lt
 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.: 
Kontaktinis asmuo – Virginija Balvočienė, Tel. Nr. +370 687 22593, El. paštas V.Balvociene@ambergrid.lt
 

Paskelbta 2022-01-21

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo 2021-01-21 7.30 val. iki 2022-01-27 d. 13.00 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.  

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2022 m. sausio 28-31 d. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

Paskelbta 2022-01-03

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME APIE PATVIRTINTUS IGNALINOS, ŠVENČIONIŲ RAJONŲ IR VISAGINO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANUS

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos patvirtintus Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje (2021-11-03 įsakymo Nr. 1-293), Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje (2021-11-03 įsakymo Nr. 1-292), Visagino savivaldybės teritorijoje (2021-11-03 įsakymo Nr. 1-291) esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planų (toliau – Planai) sprendinius.
 
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 d. nuostatomis pakartotinai skelbiame apie Planais nustatytas teritorijas ir žemės sklypo savininko (-ų), taip pat asmens, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Planų iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos sumokėjimo.
 
Susipažinti su patvirtintų Planų sprendiniais galite Planų iniciatoriaus interneto svetainėje adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai (žr. žemiau dokumentus, skelbtus 2021-09-09).
 
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planų iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika) nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Planų iniciatoriaus duomenys – AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt.  Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos Planais nustatytos teritorijos, t. y. pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planais nustatytose teritorijose. Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.
Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į UAB „Kelprojektas“ ar į AB „Amber Grid“, vyresniąją inžinierę Vilmą Ladygienę trečiadieniais 08:30 – 11:30 val., tel. +370 667 59 417, el. paštu v.ladygiene@ambergrid.lt.
 
 
 

Paskelbta 2021-12-31

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo nuo 2021-12-31 7.30 val. iki 2022-01-07 d. 15.15 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2022 m. sausio 10-11 d. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

Paskelbta 2021-12-14

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2022 SAUSIO 1 D. – 2022 GEGUŽĖS 1 D.

Skelbiame atnaujintas gamtinių dujų pirkimo sąlygas atsižvelgdami į pateiktus pageidavimus ir siekdami sudaryti palankias sąlygas visiems norintiems teikti pasiūlymus.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis prašome kreiptis į Laimą Kavalskienę, tel. +370 685 22325.
Pasiūlymų galutinis pateikimo terminas – gruodžio 22 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – l.kavalskiene@ambergrid.lt
 
 

Paskelbta 2021-12-08

43 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMPLEKTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda 43 transporto priemonių komplektą.

Konkursui reikalingi dokumentai:

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2021 m. gruodžio 14 d., 10:00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2021 m. gruodžio 14 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

Paskelbta 2021-12-08

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2022 SAUSIO 1 D. – 2022 GEGUŽĖS 1 D.

 
Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis prašome kreiptis į Laimą Kavalskienę, tel. +370 68522 325
 
Pasiūlymų galutinis pateikimo terminas – gruodžio 15 d., 14 val.
 
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – l.kavalskiene@ambergrid.lt
 
 
 

Paskelbta 2021-12-02

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo 2021-12-03 7.30 val. iki 2021-12-07 16.30 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.   

 

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2021 m. gruodžio 8 - 9 dienomis. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

Paskelbta 2021-11-30

43 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMPLEKTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda 43 transporto priemonių komplektą.

Konkursui reikalingi dokumentai:

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2021 m. gruodžio 7 d., 10:00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2021 m. gruodžio 7 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

Transporto priemonių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.

Parduodamas transporto priemones apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais: 

Gudelių g. 49, Vilnius: 

• 2021-12-01 nuo 9.30 iki 16.30 val.  

Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.:

• 2021-12-02 nuo 9.30 iki 11.30 val. 

Atvykus kreiptis į apsaugos postą.

Paskelbta 2021-11-25

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS YRA NEŽINOMAS

Paskelbta 2021-11-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS, TERITORIJOJE PRIE TAIKOS G. PAJIEŠMENIŲ K., PASVALIO R. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros, teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).
 
Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-67-20-648.
 
Specialiojo plano rengimo pagrindas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020-08-26 sprendimu Nr. T1-159 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Taikos g., Pajiešmenių k., Pasvalio r. sav. inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo“.
 
Planavimo organizatorius – Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, el. p. rastine@pasvalys.lt, tel. 8 451 54 101.
 
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel. +370 667 59417, el. p. V.Ladygiene@ambergrid.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, el. p. info@geometra.lt, tel. +370 628 01048. Teritorijų planavimo vadovas Artūras Nosenko. Informaciją apie projektą teikia Erika Knyzelienė, tel. +370 657 71999.
 
Specialiojo planavimo tikslai:
 1. Parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinio dujotiekio (toliau – MD) uždarymo įtaiso pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo SCADA projekto įgyvendinimui (uždarymo įtaisą iškeliant į naują vietą);
 2. Nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingus esamų MD rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiavimo keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso) atlikti, sąlygojant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ar eksploatacijos metu;
 3. Numatyti (pakeisti (naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti)) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiavimo keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
 
Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
 
Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) galima:
 
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių teikiami raštu Specialiojo plano rengėjui el. p. info@geometra.lt ir TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-67-20-648, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes (motyvus), kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
 
Atsakymų į teiktų pasiūlymų Specialiojo plano sprendiniams apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Paskelbta 2021-11-22

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame apie parengtą Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu (toliau – Specialusis planas).
 
Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38.
 
Planavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimas Nr. 1-732 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“.
 
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
 
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel. +370 667 59417, el. p. V.Ladygiene@ambergrid.lt.
 
Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 628 01048, el. p. info@geometra.lt. Teritorijų planavimo vadovas Artūras Nosenko. Informaciją apie projektą teikia Erika Knyzelienė, tel. +370 657 71999.
 
Specialiojo planavimo tikslai:
 1. parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);
 2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;
 3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;
 4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
 
Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
 
Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) galima:
 • TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38;
 • Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/;
 • Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai;
 • Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, LT-02232, Trakų Vokė, Vilnius. Ekstremalios situacijos (karantino) metu apribojus visuomenės patekimą į patalpas, susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais elektroninėje erdvėje, aukščiau nurodytais internetinių svetainių adresais.
Pasiūlymų teikimo tvarka.
Pasiūlymai dėl Specialiojo plano sprendinių teikiami raštu Specialiojo plano rengėjui el. p. info@geometra.lt ir TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes (motyvus), kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
 
Atsakymų į teiktų pasiūlymų Specialiojo plano sprendiniams apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
 

Paskelbta 2021-11-22

BIURO BALDŲ PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Informuojame, kad nuo 2021-11-24 7.30 val. iki 2021-11-26 d. 15.00 val. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) el. paštu vykdys baldų pardavimą konkurso būdu už nustatytą rinkos pardavimo kainą. Pardavimo kainos nurodytos nenaudojamo turto sąraše (Priedas Nr. 2). El. laiškai su užsakymais (Priedas Nr. 1) baldų pirkimui bus priimami tik nurodytu laiku. Pateiktas užsakymas bus atmetamas, jeigu jis bus gautas anksčiau arba vėliau nurodyto laiko. Baldų užsakymai pateikiami el. paštu - tvs@ambergrid.lt.   

Turtą (baldus) galima apžiūrėti: 2021-11-22 nuo 13:00 val. iki 15:00 val. ir 2021-11-23 nuo 13:00 val. iki 15:00 val. Adresas: Savanorių pr. 28, Vilnius.
Kontaktinis asmuo Gelena Ravdo, tel. pasiteiravimui +370 699 06879. 
 
Visų parduodamų baldų nuotraukas galite rasti ČIA.
 

Užsakovų eilės sudarymas  

Pirmas pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja pirmumo teisę įsigyti baldus (jų kiekį), t. y. pirmas bus kviečiamas išsirinkti užsakyme atsiųstus baldus. Antras pirkėjas pateikęs užsakymą baldų įsigijimui įgyja teisę įsigyti antras ir t.t., kol visas turimas baldų kiekis bus išparduotas. 
 
Atsiuntus baldų užsakymą konkretūs baldai nėra rezervuojami. 
 
 

Užsakytų baldų išsirinkimas (po užsakymo pateikimo), atsiskaitymas ir pardavimas 

Po įvykusio konkurso (gautų visų užsakymų el. paštu) sudaroma Pirkėjų eilė, pagal į Pardavėjo el. paštą tvs@ambergrid.lt   gauto užsakymo laiko žymą, t. y. pirmas į šią eilę įrašomas Pirkėjas, kurio užsakymas gautas anksčiausiai ir t.t. 
 
Susitikimas su Pirkėjais pagal sudarytą eilę dėl konkrečių baldų išsirinkimo planuojamas 2021 m. lapkričio 29 - 30 dienomis. Konkretus susitikimo laikas bus suderintas su kiekvienu Pirkėju atskirai. Susitikimo metu bus išrašyta išankstinė sąskaita apmokėjimui. Pateiktos išankstinės sąskaitos apmokėjimo terminas – 2 kalendorinės dienos. Jeigu Pirkėjas atsisako ar negali atvykti išsirinkti baldų siūlomu laiku, Pardavėjas gali rezervuoti jam užsakyme nurodytus baldus savo nuožiūra (jei taip sutaria telefonu), arba pirmenybė rinktis perleidžiama kitam Pirkėjui, kurio užsakymas sudarytoje eilėje yra pirmas po Pirkėjo, atsisakiusio ar negalinčio atvykti. 
 
Baldai bus perduodami tik apmokėjus išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Kad išvengti nesusipratimų dėl pavedimų tarp skirtingų bankų, rekomenduojame išankstinės sąskaitos apmokėjimo patvirtinimą persiųsti Pardavėjui el. paštu - tvs@ambergrid.lt
 
Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Pirkėjas pašalinamas iš sudarytos eilės ir kviečiamas sekantis Pirkėjas eilėje įsigyti baldus.  
 
Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjai kviečiami atsiimti baldų.  
 
Pirkėjas privalo susiderinus laiką atsiimti baldus per 3 darbo dienas nuo paskelbtos baldų atsiėmimo datos. Baldų atsiėmimo metu bus pateikti apskaitos dokumentai pasirašymui. 
 
Baldai parduodami be jų išrinkimo, pakrovimo, pernešimo ir transportavimo paslaugų. 
 
Pardavėjas, bet kokiu metu iki išankstinės sąskaitos pateikimo momento gali nutraukti turto pardavimą arba atmesti visus dalyvių pateiktus užsakymus.  

Paskelbta 2021-11-16

43 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMPLEKTO PARDAVIMAS KONKURSO BŪDU

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ konkurso būdu parduoda 43 transporto priemonių komplektą.

Konkursui reikalingi dokumentai:
 
 
Konkurso dalyvis pasiūlymą ir sąžiningumo deklaraciją turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 2021 m. lapkričio 26 d., 10:00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.
 
 
Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2021 m. lapkričio 26 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.
 
Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.
 
Transporto priemonių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.
Parduodamas transporto priemones apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais: 
 
Gudelių g. 49, Vilnius: 
• 2021-11-19 nuo 9.30 iki 11.30 val. 
• 2021-11-22 nuo 9.30 iki 11.30 val.
 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.:
• 2021-11-18 nuo 9.30 iki 11.30 val.
• 2021-11-24 nuo 9.30 iki 11.30 val.
 
Atvykus kreiptis į apsaugos postą.
 

Paskelbta 2021-10-26

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Paskelbta 2021-09-09

PARENGTAS VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

 

PARENGTAS ŠVENČIONIŲ R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

 

PARENGTAS IGNALINOS R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Susipažinti su parengto ir LR energetikos ministerijai pateikto tvirtinti plano sprendiniais galite žemiau:
 

Paskelbta 2021-07-23

SKELBIAMA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Daugiau informacijos apie specialųjį planą pateikta čia.

Rekonstruojamos magistralinio dujotiekio atkarpos schema

Planuojamų darbų programa.

Paskelbta 2021-07-19

AB „AMBER GRID“ SKELBIA INFORMACIJĄ APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Daugiau informacijos apie specialųjį planą pateikta čia.

Rekonstruojamų magistralinio dujotiekio atkarpų schema

Planuojamų darbų programa

Paskelbta 2020-11-25

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2021 SAUSIO 1 D. – 2022 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis prašome kreiptis į Julių Kirslį, tel. 8 685 07120.
Pasiūlymų galutinis pateikimo terminas – gruodžio 8 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt;

Paskelbta 2020-10-13

AB „AMBER GRID“ SKELBIA NENAUDOJAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO AUKCIONĄ

Bendrovė „Amber Grid“ internetiniame aukcione www.evgauto.lt parduoda nenaudojamas transporto priemones. Automobilius galima apžiūrėti darbo dienomis, iš anksto susiderinus su atsakingu asmeniu: l.luksys@ambergrid.lt tel. nr. 868548044. Dėl apžiūrų kreiptis nuo 2020.10.20. Aukcionas įvyks 2020.10.27.

Parduodamų transporto priemonių būklę aukciono dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.

Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi sudaryti su aukciono organizatoriumi Susitarimą dėl dalyvavimo internetiniame aukcione tvarkos pagal jo tipinę formą https://www.evgauto.lt/storage/evgauto-susitarimas-pdf.pdf

Aukciono sąlygos

Pradinės transporto priemonių pardavimo kainos nurodytos parduodamų transporto priemonių sąraše.

Transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma jam gavus aukciono organizatoriaus patvirtinimą apie pardavėjo teigiamą atsakymą dėl transporto priemonės pardavimo.

Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už aukciono dalyvių turėtas dalyvavimo aukcione išlaidas.

/uploads/documents/Parduodam%C5%B3%20auto%20s%C4%85ra%C5%A1as%2010.xlsx

Paskelbta 2020-09-17

Skelbiame nekilnojamųjų daiktų įsigijimo tvarkos aprašą

Nekilnojamųjų daiktų įsigijimo tvarkos aprašą rasite čia: Tvarkos aprašas
 

Paskelbta 2020-06-26

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis, galima kreiptis į kontaktinius asmenis – Julius Kirslys, tel. 8 685 07120, Vilija Vėželienė tel. 8 656 46775
Pasiūlymų galutinis pateikimo laikas – liepos 3 d., 14 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt; V.Vezeliene@ambergrid.lt;

Paskelbta 2020-06-23

AB „AMBER GRID“ birželio 10 d. skelbto GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMO 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 d. konkurso metu nebuvo nustatytas laimėtojas.

AB „AMBER GRID“ informuoja, kad artimiausiu metu bus skelbiamas naujas konkursas gamtinių dujų įsigijimui.

Paskelbta 2020-06-10

AB „AMBER GRID“ SKELBIA KONKURSĄ GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMUI 2020 LIEPOS 1 D. – 2021 SAUSIO 1 D.

Dėl informacijos susijusios su gamtinių dujų pirkimo procedūromis, galima kreiptis į kontaktinius asmenis – Julius Kirslys, tel. 8 685 07120, Justas Černiauskas, tel. 8 616 90403
Pasiūlymų galutinis pateikimo laikas – birželio 22 d., 15 val.
Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu – J.Kirslys@ambergrid.lt; J.Cerniauskas@ambergrid.lt;

Paskelbta 2018-08-08

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta apie pratęstą Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų pirkimo paraiškų pateikimo terminą

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 


Paskelbta 2018-07-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimas


Paskelbta 2018-06-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimo techninių specifikacijų projektas

Paskelbta 2018-06-07

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 

Paskelbta 2018-06-18

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje vamzdžių pirkimo techninių specifikacijų konkursas

Skelbimas apie pirkimą:
 
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
 
Prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: 

Atnaujinta 2018-04-24

AB „AMBER GRID“ KONKURSO BŪDU PARDUODA TRANSPORTO PRIEMONES IR STAKLES

Dalyvavimo konkurse sąlygos yra išdėstytos Transporto priemonių ir staklių pardavimo konkurso būdu sąlygose.

Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių ir staklių pardavimo procedūromis, galima kreiptis į Pardavėjo kontaktinį asmenį – Valdą Rodžianską, tel. +370 5 236 0329.

Pasiūlymai teikiami el. p.: auto@ambergrid.lt.

Transporto priemonių ir staklių pardavimo konkurso būdu sąlygos
Konkurso sąlygų 1 ir 2 priedai 

Atnaujinta 2018-05-03

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje rinkos konsultacijai paskelbtas Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų techninių specifikacijų projektas

Bendrovė skelbia informaciją, rodytą susitikimuose su potencialiais rangovais:

GIPL darbų pristatymas

GIPL kainos pateikimo lentelė

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra pirkimų sąlygų projektas ir jos gali keistis.

Daugiau informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=372819

INFORMACIJA APIE DUJŲ APSKAITOS IR SLĖGIO RIBOJIMO STOTIES ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, 04224 Vilnius), tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855.
   
 2. PŪV pavadinimas – Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis.
   
 3. PŪV vieta – Marijampolės apsk., Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Išlandžių k.
   
 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-04-18 raštu Nr. (28.4)-A4-4019 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai - Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stočiai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
   
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224 Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855, nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.
   
 6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.
   
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, LT - 68176, Marijampolė, tel. (8 343) 97802), AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224, Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855 ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT - 44242, Kaunas., tel.: (8 37) 323 209.