Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Kompensacijos

„Amber Grid" vykdydamas veiklą ne nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, vadovaujantis LR teisės aktais, žemės sklypų savininkams kompensuoja:

 • už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą apsaugos zonose ir vietovės klasių teritorijose;
 • už servitutus;
 • už magistralinių dujotiekių eksploatavimo metu padarytą žalą.
Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo apsaugos zonose ir vietovės klasių teritorijose

Teisę į kompensaciją dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo apsaugos zonose ir vietovės klasių teritorijose, turi šie asmenys pagal kiekvieno jų atskirai patiriamų nuostolių dydį:

 • žemės sklypų ar teritorijų, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai;
 • asmenys, kurių teisė į žemės sklypus įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) nustatytose teritorijose (apsaugos zonose, vietovės klasių teritorijose) esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas LR Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Metodiką  įvertinus žemės sklype ar teritorijoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančiuose į apsaugos zonas ir vietovės klasių teritorijas, taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą:

 • nuostolius, patiriamus dėl vykdomos veiklos apribojimų;
 • nuostolius dėl suplanuotos veiklos (kai buvo pradėtos vykdyti procedūros, reikalingos šiai veiklai);
 • nuostolius, patiriamus dėl galimybės valdyti, naudoti ir (ar) disponuoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotu nekilnojamuoju daiktu sumažėjimo (veiklos nutraukimo);
 • galimybės naudoti žemės sklypą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus) praradimo nuostolius;
 • kitus pagrįstus papildomus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo.
SVARBU! Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Metodikos nuostatas kompensacijos už apsaugos zonas ir vietovės klasės teritorijas nemokamos:
 • už nepradėtą veiklą (pavyzdžiui, ateityje planuotą sodybos įkūrimą); 
 • kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu apsaugos zona (jos dalis) ir (arba) vietovės klasės teritorija (jos dalis) , dėl kurios (-ių) nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta apsaugos zona (jos dalimi) ir (arba) vietovės klasės teritorija (jos dalimi);
 • kai apsaugos zona ir (arba) vietovės klasės teritorija nustatoma tik dėl šio žemės savininko naudai vykdomos veiklos;
 • kai vietovės klasės teritorija (jos dalis) nustatyta dėl esamo ar iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. suprojektuoto magistralinio dujotiekio;
 • kitais įstatymų numatytais atvejais. 

Prašymą dėl kompensacijos už taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas prašome atsiųsti el. p. info@ambergrid.lt arba pristatyti adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.

Kompensacijos už servitutus

Gamtinių dujų perdavimo sistemos tinklai yra tiesiami per privačius žemės savininkų sklypus, todėl sistemos objektams nustatomi servitutai.

Nustačius servitutą, atitinkamo žemės ploto nuosavybė nesikeičia, jis ir toliau priklauso žemės sklypo savininkui. Servitutas yra daiktinė teisė, kuria suteikiama teisė savininko sklypo dalyje tiesti, naudoti ir aptarnauti dujų perdavimo sistemą ir, esant poreikiui, privažiuoti prie šios sistemos antžeminių objektų. Servitutų plotis nustatomas, toks kad būtų pakankamas dujų perdavimo sistemos eksploatavimui ir priežiūrai bei atitinkantis darbų zoną.

„Amber Grid“ paprastai nustato servitutus šiais būdais:

 • Sandoriais;
 • Administraciniu aktu, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu. Servitutai privačios ir valstybinės žemės sklypams nustatomi pagal patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

Servituto nustatymą administraciniu aktu reglamentuoja LR civilinio kodekso, LR žemės įstatymo, Metodikos nuostatomis. Nuostoliai už administraciniu aktu nustatytą servitutą atlyginami „Amber Grid“ lėšomis.

SVARBU! „Amber Grid“ administraciniame akte nurodytą sumą tarnaujančiojo daikto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui bei valstybinės žemės patikėtiniui galės pervesti tik gavusi tinkamai užpildytą prašymą.
Prašymą dėl vienkartinės kompensacijos už administraciniu aktu nustatytą servitutą prašome atsiųsti el. p. info@ambergrid.lt arba pristatyti adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.
 
 • Kai servitutai nenustatomi sutartimi ar administraciniu aktu, Bendrovė gali kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo teismo sprendimu.
Kompensacijos už magistralinių dujotiekių eksploatavimo metu padarytą žalą

Dujų perdavimo sistemos eksploatavimo metu, t. y. vykdant techninę priežiūrą, atliekant remonto, rekonstravimo ar kitus darbus gali pasitaikyti atvejų, kai „Amber Grid“ darbuotojų ar mūsų pasamdytų rangovų veikla žemės sklypo savininkui arba naudotojui sukėlė nepatogumų ar nuostolių. Darbų metu padaryti nuostoliai atlyginami „Amber Grid“ arba bendrovės pasamdytų rangovų lėšomis.

Prašymą dėl kompensacijos už eksploatavimo metu padarytą žalą prašome atsiųsti el. p. info@ambergrid.lt arba pristatyti adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius.

Savitarna