En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

BIM taikymas Amber Grid projektuose

Kas yra BIM?     

BIM (angl. Building Information Modelling) - tai statinio skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklo etapais, nuo pirminės idėjos, per projektavimo, statybos ir naudojimo etapus iki pat statinio nugriovimo bei utilizavimo. 

Esminis BIM taikymo tikslas yra skaitmeninių technologijų panaudojimas norint pagerinti informacijos valdymą per statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus patikimam bei pagrįstam sprendimų priėmimui.  

Statiniai, kaip statomas turtas gali būti įvairūs: pastatai, tiltai, keliai, pramonės ir infrastruktūros statiniai ir kt. (LST EN ISO 19650-1:2019 ,,Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018)“).  

Kam reikia BIM?

BIM, kaip skaitmenizavimo reikia, kad visi statybos procesų dalyviai  (užsakovas, plėtotojas, projektuotojas, rangovas, valdytojas ir savininkas) galėtų „susikalbėti“ vienodu skaitmeniu būdu ir turėtų patikimą informaciją apie statinį savalaikiams sprendimams priimti per visą statinio gyvavimo laikotarpį, t.y. naudoti vienodo tipo aktualius duomenis, standartizuotus dokumentus ir brėžinius susietus su erdviniais modeliais per visus statinio gyvavimo ciklo etapus. Taip pat taikant BIM norima sumažinti informacijos valdymo neapibrėžtumus ir dėl jų iškylančius išteklių praradimus. 

BIM reikalavimai

BIM taikymo reikalavimai yra pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarime, kuriame BIM taikymas susietas su statybos skaičiuojamoji kainos ir investicinės vertės ribos mažėjimu (pagal metus, citata iš: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4/asr): 

Vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 

 1. Nustatyti, kad reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių priklausinių, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai atitinka šias nurodytas sąlygas:

1.1. statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija: 

1.1.1. pastatams – 5 mln. Eur; 

1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 10 mln. Eur;  

... 

 1. Nustatyti, kad:

4.1. 2024-01-01 įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.1 papunkčio redakcija: „1.1.1. pastatams – 3 mln. Eur;“. – AKTUALŪS 

4.2. 2026-01-01 įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.1 papunkčio redakcija: „1.1.1. pastatams – 1,5 mln. Eur;“. 

4.3. 2024-01-01 įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija:  
„1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 5 mln. Eur;“. – AKTUALŪS 

4.4. 2026-01-01 įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija:  
„1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 3 mln. Eur;“. ... 

 

BIM taikymo viešuose pirkimuose reikalavimai įpareigoja ruoštis intensyviam BIM taikymui „Amber Grid“ projektuose.

Kviečiame peržiūrėti „Amber Grid" 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą.

„Amber Grid" BIM įgyvendinimo strategija

2023 vasario 1 dieną „Amber Grid“  pasitvirtino BIM įgyvendinimo strategiją, kurios esminiai siekiai: 

 • užtikrinti projektų įgyvendinimą laiku, su kokybiškai suprojektuotais ir realizuotais projektiniais sprendiniais; 
 • sukaupti ir išsaugoti skaitmeninę informaciją eksploatavimo etapui su galimybe pakartotinai naudoti rekonstrukcijos atveju. 

2024 sausio 11 dieną pasirašyta sutartis ir įsigyta CDE bendroji duomenų aplinka iš kompanijos DALUX LITHUANIA, kuri bus naudojama „Amber Grid“  projektuose per visą trejų metų viešame pirkime numatytą laikotarpį. 

Nuo 2023 metų projektuose vykdomi vidiniai komandų BIM mokymai ir naudojami BIM dokumentai viešuose pirkimuose. 

Kad „Amber Grid“  sėkmingai įgyvendintų BIM strategiją, skatiname bendradarbiauti CDE bendroje duomenų aplinkoje (DALUX), ugdyti vidinių ir išorinių komandų BIM kompetencijas, kurios leistų projektų vadovams ir projektų komandoms lengvai ir paprastai valdyti projektus su BIM procesais. 

Amber Grid BIM įgyvendinimo tikslai: 

 • Per 2023 metus BIM taikyti ne mažiau nei 10 proc. inicijuojamų rekonstrukcijos bei naujos statybos projektų (taikant visas BIM priemones CDE ir statybos darbų kokybės kontrolės įrankius) - ĮVYKDYTA
 • Per 2024 metus BIM taikyti ne mažiau nei 30 proc. inicijuojamų rekonstrukcijos bei naujos statybos projektų (taikant visas BIM priemones CDE ir statybos darbų kokybės kontrolės įrankius) - VYKDOMA
 • Per 2025 metus BIM taikyti ne mažiau nei 50 proc. inicijuojamų rekonstrukcijos bei naujos statybos projektų (taikant visas BIM priemones CDE ir statybos darbų kokybės kontrolės įrankius) - PLANUOJAMA
 • Nuo 2026 metų pradžios BIM taikyti visuose 100 proc. inicijuojamų rekonstrukcijos bei naujos statybos projektų (taikant visas BIM priemones CDE ir statybos darbų kokybės kontrolės įrankius) – PLANUOJAMA

Ilgalaikėje perspektyvoje, per 10 metų diegiant ir taikant BIM technologijas planuojama pasiekti, kad eksploatavimui infrastruktūros elementų projektiniai/faktiniai parametrai ir reikalingi duomenys būtų perkeliami iš GIS ir BIM automatiškai. 

EIR ir kiti dokumentai

Užsakovo informacijos reikalavimai (angl. Employer Information Requirements - EIR) – privalomas dokumentas, kuriame statytojas (užsakovas) nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras. 

D1-57 Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo (e-tar.lt) 

Užsakovo informacijos reikalavimai nustato užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto užsakovo, viešųjų pirkimų ar pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir statybos darbų įsigijimo dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesui, užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje. 

Užsakovo informacijos reikalavimai įtraukiami į viešojo pirkimo ar pirkimo dokumentus (Standartiniai reikalavimai tiekėjams, rangovams | Amber Grid). Viešajame pirkime ar pirkime dalyvaujantys tiekėjai su viešojo pirkimo ar pirkimo pasiūlymu pateikia užpildytą 4 priede esančią formą BIM-3 „Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas“ vadovaudamiesi užsakovo informacijos reikalavimais. 

Kiti BIM taikymo dokumentai jai parengti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai vykdant projektą (BIM-LT) Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“, su BIM-LT projekto dokumentų sąrašu ir turiniu galima susipažinti (tačiau dar yra rengiami poįstatiminiai aktai):  

Priimti dokumentai | Statyba 4.0 (statyba40.lt) 

Bendroji duomenų aplinka (CDE) skirta BIM ir bendradarbiavimui

Bendroji duomenų aplinka (CDE) – bendrojo duomenų aplinkos principu veikianti (angl. Common Data Environment) programinės ir aparatinės įrangos ir darbo tvarkos visuma (platforma/sistema) pagal statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling - BIM) metodologiją. 

Pagrindinė, „Amber Grid“  suteikiamos, bendrosios duomenų aplinkos CDE nauda yra galimybė efektyviau valdyti projektų įgyvendinimą, kontroliuoti projekto dokumentaciją ir kokybiškiau siekti šių tikslų:

 • kaupti, peržiūrėti ir tvarkant aktualią projekto informaciją (grafiniai modeliai, projekto sprendiniai/brėžiniai, negrafinė projektinė informacija, dokumentai ir pan.) bei jais keistis tarp projekto dalyvių savalaikiams sprendimams priimti per visus projekto įgyvendinimo etapus (įskaitant planavimą, projektavimą, statybą ir naudojimą/eksploataciją); 
 • pagerinti bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių taikant vieno informacijos šaltinio naudojimą (pagal kontroliuojamą Užsakovo projektų katalogų struktūrą), sklandžiai valdyti failų versijas, sumažinti klaidų skaičių ir išvengti projekto informacijos dubliavimosi bei didinti projekto darbų efektyvumą; 
 • padėti nustatyti su projektiniais sprendiniais susietus neatitikimus, derinti projekto pakeitimus, kurti ir deleguoti užduotis, rašyti pastabas ir jas valdyti CDE aplinkoje; 
 • užtikrinti, kad debesijos (angl. Cloud) vidinės ir išorinės infrastruktūros aplinkoje būtų išsaugota skaitmeninė informacija eksploatavimo etapui su galimybe pakartotinai naudoti rekonstrukcijos atveju, kaip Užsakovo nuosavybėje esančią CDE.

CDE informacijos valdymo principai paremti LST EN ISO 19650-1:2019 ,,Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018)”. 

CDE aplinkoje atvaizduojami aktualūs projektiniai sprendiniai geolokuoti pagal GPS koordinates: 

CDE aplinkoje patalpinti erdviniai modeliai pateikiami su projektinių atribtų reikšmėmis ir vėliau patikslinami faktinių atributų reikšmėmis: 

Užsakovo suteikiama bendroji duomenų aplinka (DALUX) bus taikoma BIM projektų įgyvendinimui ir statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti: 

Ateityje numatoma GIS ir BIM duomenų integracija ir nuolatinis automatizuotas duomenų atnaujinimas (kaip pavaizduota duomenų gyvavimo ciklo schemoje):