Privatumo pranešimai | Amber Grid
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Privatumo pranešimai

Ką reiškia šis privatumo pranešimas?
 
Šiame Privatumo pranešime Jums, interneto svetainės https://www.ambergrid.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas: 303090867, buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės buveinės ir veiklos vykdymo adresais, Interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.
„Amber Grid“ duomenų apsaugos ekspertės Rasos Muleronkienės el. pašto adresas r.muleronkiene@ambergrid.lt, telefono numeris +370 6095 4107.
 
Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
 
Vadovaujantis „EPSO-G“ įmonių grupės Asmens duomenų apsaugos politika, Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, buveinės ir veiklos vykdymo adresais, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu:

• sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo dienos;

• viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslais – pirkime dalyvaujančio tiekėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, pareigos, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys (tikrinamas teistumas, ar įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai ir kiti, susiję su pirkimo objektu, kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti pirkimo dokumentuose); laimėjusio viešuosius pirkimus tiekėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, pareigos, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos pažymos kopija, verslo liudijimo kopija (pirkimą laimėjusio tiekėjo gali būti prašoma: CV, diplomų kopijų, įgytų sertifikatų, darbo patirtis, įvykdytų sutarčių kiekis, pažymos dėl teistumo, pažymos dėl atsiskaitymo su VMI, SoDra ir t.t.). Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo dienos. Jei asmuo po atrankos pabaigos neduoda sutikimo tolimesniam jo asmens duomenų tvarkymui, jo asmens duomenis Bendrovė ištrina po 5 (penkių) darbo dienų pasibaigus atrankos rezultatų apskundimo terminui;

• kandidatų į darbo vietą Bendrovėje atrankos ir duomenų bazės administravimo bei kandidatų patikrinimo tikslu - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, interesų deklaracija. Jei Kandidatas pretenduoja į darbo vietą, į kurią darbuotojo atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos;

• kandidatų pretenduojančių tapti Bendrovės kolegialių organų nariais atrankos ir duomenų bazės administravimo bei kandidatų patikrinimo tikslu - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Jei kandidatas pretenduoja į Bendrovės kolegialų organą, į kurį atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos. Jei asmuo po atrankos pabaigos neduoda sutikimo tolimesniam jo asmens duomenų tvarkymui, jo asmens duomenis Bendrovė ištrina po 5 (penkių) darbo dienų pasibaigus atrankos rezultatų apskundimo terminui;

• veiklos viešinimo tikslu – atvaizdas, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus po sutikimo davimo dienos;

• bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės ar veiklos vykdymo vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2  (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos.
 Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?
 
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai Bendrovės įmonių grupės įmonei teisėto intereso pagrindu, kiek tai yra būtina vidaus administravimo tikslais. Su Bendrovės įmonių grupės sąrašu galite susipažinti ČIA.
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.
 
Kokios yra Jūsų teisės?
 
Jūs turite teisę:
• pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
• reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
• reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
• reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
• atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
• prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
• pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.
 
Kaip galite įgyvendinti savo teises?
 
Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

• elektroniniu paštu info@ambergrid.lt;
• siunčiant paštu adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius;
• atvykus į Bendrovę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius;
• kreipiantis tiesiogiai į Bendrovės duomenų apsaugos ekspertę (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje).

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.
 
Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?
 
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.
 
Kaip su mumis susisiekti?
 
Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:
 
AB „Amber Grid“
Įmonės kodas: 303090867
Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. (8 5) 236 0855, (8 5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt
 
Atnaujinimo data - 2023 01 26