Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Viešosios konsultacijos

Kviečiame susipažinti su aktualiomis viešosiomis konsultacijomis

Žaliojo vandenilio maišymo su dujomis poreikio rinkos apklausa

„Amber Grid“ planuoja vystyti grynojo žalio vandenilio (H2) transportavimo tinklą Lietuvoje, t.y. dujotiekius tarp žalio vandenilio gamintojų ir vartotojų Lietuvoje bei jungtis su kitomis šalimis. H2 infrastruktūros vystymas Lietuvoje bus svarbus ekonomikos dekarbonizavimui bei užsitikrinant energetinę nepriklausomybę. Pirmieji grynojo H2 tinklo sprendiniai turėtų būti įgyvendinti po 2030 m.

Be to, „Amber Grid“ svarsto sudaryti galimybę H2 gamintojams tiekti  (su tam tikromis sąlygomis) H2 į esamą  gamtinių dujų sistemą. Pagal gamtinių dujų kokybės reikalavimus, įmaišomas vandenilis galėtų sudaryti iki 0,1% tūrio nuo dujotiekiu transportuojamų dujų, o atlikus tam tikras investicijas į infrastruktūrą, vandenilio koncentracija galėtų būti padidinta iki 2% transportuojamo dujų tūrio.

Apklausos tikslas: Pasitikrinti poreikį vandenilio tiekimui/įmaišymui į esamą gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Tam svarbu identifikuoti potencialias žaliojo H2, skirto įmaišymui į esamą gamtinių dujų perdavimo sistemą, gamybos lokacijas, pajėgumų dydį bei laikotarpius, kuriais H2 transportavimo poreikis turėtų atsirasti.

Todėl inicijuojame apklausą ir kviečiame joje sudalyvauti visus,  turinčius planų gaminti H2 ir tiekti į esamą gamtinių dujų perdavimo sistemą. 

Apklausą kviečiame pildyti čia

Jūsų atsakymų laukiame iki š. m. liepos 3 dienos!

Daugiau informacijos apie vandenilį ir  „Amber Grid“  planus rasite mūsų svetainėje.  

Jei turite papildomos informacijos, klausimų ar pastabų susijusių su klausimynu, prašome kreiptis į „Amber Grid“ Energetikos Transformacijos Centrą (el. paštas: etc@ambergrid.lt), arba - Atsinaujinančios energetikos technologijų vadovą Andrių Šostaką, el. paštu: a.sostakas@ambergrid.lt.

Užpildydami šią anketą, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikta informacija bus naudojama „Amber Grid“ planuojant pritaikyti esamą gamtinių dujų perdavimo infrastruktūrą vandenilio transportavimui ir tokių planų derinimui su valstybės institucijomis.

Jūsų indėlis yra svarbus formuojant H2 perdavimo infrastruktūros Lietuvoje viziją!

Skelbiama viešoji konsultacija dėl 2024–2033 m. dujų perdavimo tinklo plėtros plano

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kviečia dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros plano.  Planą rasite čia.

„Plane – aiškūs žingsniai, kuriais siekiama stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, plėsti energijos šaltinių įvairovę ir užtikrinti tolesnę Lietuvos integraciją su regiono valstybėmis. Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, ne tik užtikrina esamos infrastruktūros patikimumą, bet ir ruošiasi žaliojo vandenilio transportavimo tinklo, skirto Lietuvos vartotojams ir kitų Europos Sąjungos šalių poreikiams, sukūrimui“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.  

Tarp pagrindinių „Amber Grid“ 10 metų tinklų plėtros plano aspektų: 

 • esamų dujų infrastruktūros elementų modernizavimas, saugumo užtikrinimas, atsparumo krizių situacijoms didinimas, 
 • alternatyvių energijos šaltinių plėtra, atsinaujinančios energijos integracija,  
 • vandenilio transportavimo tinklo kūrimas, dujų ir elektros energijos sektorių sinergija, 
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimas. 

Savo pastebėjimus ir pasiūlymus dėl „Amber Grid“ 10 metų plėtros plano kviečiame teikti elektroniniu paštu consultation@ambergrid.lt iki 2024 m. birželio 14 d. imtinai. Laiško antraštėje prašome nurodyti, kad tai – atsiliepimas į viešąją konsultaciją dėl „Amber Grid“ 10 metų plėtros plano. Jei jūsų atsiliepime būtų konfidencialių aspektų, prašome nurodyti, kurios informacijos negalima viešinti apibendrinant konsultacijos rezultatus.  

Po „Amber Grid“ viešosios konsultacijos etapo įvertinus gautus pasiūlymus ir pastabas, planas bus pateiktas derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT). Šis procesas užtikrina skaidrumą ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą formuojant žalią Lietuvos energetikos infrastruktūros ateitį.  

 

 

Skelbiama viešoji konsultacija dėl naudojimosi perdavimo sistema taisyklių

„Amber Grid“, vadovaudamasi aktualia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ redakcija, skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimo projekto (toliau – Taisyklių projektas).

 Taisyklių projektu atlikti pakeitimai reikalingi įgyvendinant 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2576  dėl solidarumo didinimo geriau koordinuojant dujų pirkimą, nustatant patikimus lyginamuosius kainų indeksus ir tarpvalstybinius dujų mainus bei siekiant užtikrinti efektyvų perdavimo sistemos pajėgumų panaudojimą perdavimo sistemos sujungimo taškuose. Nauja taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2023 m. balandžio 1 d.

„Amber Grid“ prašo susipažinti su Taisyklių projektu bei pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2023 m. vasario 24 d. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu consultation@ambergrid.lt

Pasibaigus bendrovės vykdomos viešosios konsultacijos laikotarpiui, bendrovė įvertins konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus bei pateiks galutinę Taisyklių redakciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

Taisyklių projektas su pažymėtomis korekcijomis pateikiamas čia.

Rinkos konsultacija su atsinaujinančių išteklių (biometano) gamintojais
Aktyvus biometano rinkos dalyvių susidomėjimas, siekiant prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystyti biometano verslą, paskatino „Amber Grid“ surengti rinkos dalyvių apklausą dėl biometano gamybos įrenginių prijungimo. Apklausoje dalyvavusios įmonės pateikė pasiūlymų dėl priemonių, kurios padėtų spręsti klausimus, šiuo metu apsunkinančius atsinaujinančių išteklių verslo vystymą. 
 
Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais
 
Apklausos rezultatai leis numatyti konkrečias priemones, kuriomis, kiek įmanoma, bus siekiama palengvinti atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos procesą, taip prisidedant prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje.
 

Pasibaigusios konsultacijos

Rinkos konsultacija dėl kilmės garantijų rinkos vystymo poreikių išgryninimo
Siekdami nustatyti kilmės garantijų rinkos dalyvių poreikius ir rinkos potencialą, Baltijos šalių ir Suomijos perdavimo sistemos operatoriai organizuoja bendra regioninę konsultaciją.
 
Konsultacijos vyko iki 2022 m. sausio 31 d.
Klausimyną anglų kalba galite rasti čia.
Daugiau informacijos apie konsultaciją čia
Viešoji konsultacija dėl bendrų rinkos informavimo principų
Siekiant suvienodinti informacijos skelbimo principus Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų rinkose, regiono perdavimo sistemos operatoriai parengė dokumentą, kuriuo siekiama paaiškinti ir informuoti rinkos dalyvius apie perdavimo sistemos operatorių taikomus dabartinius bei numatomus informacijos skelbimo principus. 
 
Viešosios konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių grįžtamąjį ryšį dėl perdavimo sistemos operatorių Baltijos šalyse ir Suomijoje taikomų informacijos skelbimo, skaidrumo principų.
 
Dokumente numatyta:
 
1. Rinkos skaidrumo ir viešai neatskleistos informacijos skelbimas
 • Nurodytos skelbiamos informacijos nuorodos (Priedas Nr. 1)
2. Pajėgumų skaičiavimo metodologijos derinimas
 • Apibrėžti pagrindiniai pajėgumų skaičiavimo principai
 • Nustatytas pajėgumų skaičiavimo tvarkaraštis/kalendorius
3. Pajėgumų skaičiavimo ir derinimo laikotarpis
 • Numatytas laikas bei aplinkybės, kada perdavimo sistemos operatoriai turi derinti skelbiamą informaciją apie pajėgumus
4. Bendra pozicija dėl duomenų skelbimo vadovaujantis REMIT ((EC) No 1227/2011) bei Transparency reporting ((EC) No 715/2009) reglamentais
 • Numatyti kiti skelbiami duomenys ir jų skelbimo procedūros:
a) Definicijos, naudojamos skelbiant informaciją
b) Informacija apie netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytus pajėgumus
c) Virtualūs pajėgumai tarpvalstybiniuose taškuose
d) Informacija apie remonto planų koordinavimą ir skelbimą
 • UMM ir kt. viešai neatskleistos informacijos skelbimas
 
Tikimasi, kad ši viešoji konsultacija leis nustatyti tinkamas, rinkos dalyvių lūkesčius atliepiančias gerąsias praktikas apie informacijos skelbimą Baltijos šalių bei Suomijos regione. Atitinkamai įvertinus viešosios konsultacijos rezultatus, perdavimo sistemos operatoriai koreguos naudojimosi perdavimo Sistema taisykles, peržiūrės tarpusavio sutartis. Viešoji konsultacija paskelbta visų Baltijos šalių operatorių tinklalapiuose ir vyko iki2021 m. rugsėjo 6 d.
Viešoji konsultacija dėl „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024-2028 metų kainų
2022 m. gruodžio 2 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atsižvelgdama į tai, kad artėja naujas 2024-2028 m. reguliavimo periodas ir numatomi kai kurie perdavimo kainų metodikos pakeitimai, skelbia viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos 2024-2028 m. reguliavimo periodui. Atsiradus naujų esminių pokyčių, aplinkybių ateinančio reguliavimo periodo eigoje viešoji konsultacija būtų vėl skelbiama.
 
Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau - TAR NC) 26 straipsniu (Periodinė konsultacija, apimanti referencinės kainos metodiką, tarifus ir jų išvedimą ir privaloma bent kartą per 5 metus) bei 28 straipsniu (Konsultacijos dėl nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų). 
 
Konsultacijos dokumentas ir perdavimo kainų skaičiavimo modeliai skelbiami čia. Santrauka lietuvių kalba skelbiama čia.
 
Galutinis sprendimas dėl konkrečių kainų bus priimtas VERT iki 2023 m. gegužės 31 d., įvertinant ir viešosios konsultacijos rezultatus.
 
Konsultacija vyko iki 2022 m. vasario 1 d.
Konsultacija dėl „Amber Grid" paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020 -2023 m. kainų

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 metų kainų

2019 m. kovo 5 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) – paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos. Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – TAR NC), 26 straipsniu (Periodinė konsultacija, apimanti referencinės kainos metodiką, kainas ir jų išvedimą ir privaloma bent kartą per 5 metus) bei 28 straipsniu (Konsultacijos dėl nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų).

Atsižvelgiant į naujausius regioninius pokyčius (gretimos „FINESTLAT“ kainų zonos, kurią sudaro Suomija, Estija ir Latvija, sukūrimą ir Lietuvos strateginius tikslus integruotis į regioninę rinką), konsultacijos apimtyje pateikiami 2 alternatyvūs preliminarių kainų pasiūlymai 2020 metams:

1 SCENARIJUS

įleidimo ir išleidimo zona – tik Lietuva, nacionalinis scenarijus.

2 SCENARIJUS

harmonizuotas su Baltijos šalių rinka pagal Lietuvos pasiūlymą kitoms regiono šalims, t. y. Lietuvos perdavimo kainos pritaikytos integracijai į regioninę rinką (skirtumai nuo nacionalinio scenarijaus: (1) kainos įleidimo taškuose prilyginamos „FINESTLAT“ zonoje taikomoms kainoms, išskyrus Klaipėdos SGD terminalo įleidimo tašką, kuriame papildomai taikoma 75 proc. nuolaida; (2) Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taške nustatoma nulinė kaina tiek iš Lietuvos, tiek iš „FINESTLAT“ pusės ir, atitinkamai, taikant kainos perskaičiavimą Lietuvos vidiniame išleidimo taške).

Konsultacijos, vykusios nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. gegužės 6 d., dokumentas, perdavimo kainų skaičiavimo modeliai, viešosios konsultacijos metu gautos pastabos ir pastabų vertinimas (anglų kalba) yra skelbiami čia.

Galutinis sprendimas dėl konkrečių kainų bus priimtas VKEKK, įvertinus ir gautinas pastabas ir pasiūlymus iš Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER).

ACER nuomonė dėl viešosios konsultacijos pateikiama čia.

Konsultacija dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose

(Vyko 2016-10-14  - 2016-10-28. Pastabų negauta)

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir JSC Latvijas Gaze, siekdami padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis, svarsto galimybę tarpvalstybiniuose dujų sistemų sujungimo taškuose (toliau – Sujungimo taškuose) trumpalaikių tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymui ir prekybai taikyti netiesioginio dujų perdavimo pajėgumų pasiskirstymo metodą.

Tarpvalstybinių dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo metodą Sujungimo taškuose, jungiančiuose greta esančias dujų įleidimo-išleidimo sistemas, numato Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. Reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas (toliau – Tinklo kodeksas). Tinklo kodekso 2 str. numatyto galimybę Nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – Reguliavimo institucijos) sprendimu taikyti vieną iš dviejų perdavimo pajėgumų paskirstymo mechanizmų: aukcioną arba netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą. Pasirinkus aukcioną, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi panaudojant standartizuotus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, vadovaujantis aukciono procedūromis ir naudojant bendras pajėgumų užsakymo platformas. Taikant netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi vienu metu su dujų, kuriomis prekiaujama rinkose per dujų biržą, kiekiais.

Tinklo kodekse numatytos aukciono procedūros yra sudėtingos ir dujų rinkos dalyviams gali tapti didele administracine našta. Besivystančioms gamtinių dujų rinkoms, kurių paklausa ir likvidumas yra nedidelis, taip pat kurių tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai pakankami (kaip Baltijos šalyse), į administracines procedūras verta žvelgti racionaliai. Dėl šių priežasčių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sistemų operatoriai, atlikę išsamią analizę, parengė netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kuris turėtų integruoti nacionalines dujų rinkas ir padidinti skaidrumą vykdant prekybą trumpalaikiais perdavimo pajėgumais Sujungimo taškuose.

Pagrindiniai šio modelio aspektai:

 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas Sujungimo taškuose, esančiuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dujų perdavimo sistemų: Kiemėnų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos ir Karski sujungimo taške tarp Latvijos ir Estijos.
 • Perdavimo pajėgumo paskirstymas būtų siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodu pajėgumai būtų paskirstomi dujų biržos platformoje.
 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams prekybos sesijos dujų biržoje metu. Kiekvienam tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui biržoje būtų netiesiogiai paskirstyti atitinkami kitos paros Sujungimo taškų pajėgumai.
 • Sistemų operatoriai numato deleguoti dujų biržai netiesioginiu būdu skirstyti didžiąją dalį arba visus kitos paros pajėgumus. Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai ketina paskirstyti pagal pirmumo teisės (angl. first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.
 • Pasibaigus tam tikros dienos prekybos sesijai biržoje, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus Sistemų operatoriai iki tos pačios dienos pabaigos galėtų skirstyti taikydami pirmumo teisės ar proporcingumo metodą.
 • Ateityje, atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir rinkos dalyvių poreikius, netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis dujų biržoje galėtų būti plėtojamas ir apimti kitų laikotarpių pajėgumų produktus.

Pagrindiniai netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio privalumai lyginant su aukciono procedūra:

 • Netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpalaikes dujų rinkas, didina jų likvidumą ir konkurencijos lygį.
 • Šis modelis padeda užtikrinti didesnį dujų perdavimo tarpvalstybiniuose Sujungimo taškuose lankstumą ir skaidrumą ir mažina rinkos dalyvių bei Sistemų operatorių administracines sąnaudas.

Siekdami atsižvelgti į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomones, pritarus nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Baltijos valstybių Sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio. Su išsamiu modelio aprašymu galima susipažinti čia.

Implicit allocation model consultation.pdf

Konsultacija dėl naudojimosi perdavimo sistema taisyklių papildymo ir dėl jungties susitarimo perdavimo sistemų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos

Vyko 2017 03 21 - 2017 04 03. Pastabų negauta.

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir AS Conexus Baltic Grid ieško priemonių, kuriomis būtų glaudžiau integruojamos nacionalinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos gamtinių dujų rinkos, skatinama tarpvalstybinė prekyba ir plėtojama konkurencinga regioninė rinka. Siekdami šio tikslo, Sistemų operatoriai vysto netiesioginio pajėgumų pasiskirstymo modelį, kuris būtų taikomas trumpalaikiams tarpvalstybiniams perdavimo pajėgumams ir prekybai. Taikant šį metodą kartu paskirstomi ir tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai, ir atitinkamas gamtinių dujų biržoje įsigytas dujų kiekis.

2017 m. sausio mėnesį visos trys Baltijos šalių Nacionalinės reguliavimo institucijos pritarė netiesioginio pajėgumų pasiskirstymo metodo taikymui, o 2017 m. sausio 23 d. Sistemų operatoriai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo. Įgyvendinant ši metodą Lietuvoje, be kitų užduočių, AB „Amber Grid“ turi papildyti naudojimosi perdavimo sistema taisykles.

AB „Amber Grid“ parengė ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ( toliau – VKEKK) pateikė derinti Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimo projektą (toliau – Taisyklės). VKEKK 2017 m. kovo 21 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl Taisyklių pakeitimų ir prašo teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. balandžio 3 d. (viešosios konsultacijos nuoroda http://www.regula.lt). Pagrindiniai pakeitimai papildytose taisyklės yra šie:

 • Numatyta, kad Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške 10 proc. techninių sujungimo taško pajėgumų bus rezervuojama trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems  paros pajėgumams ir einamosios paros pajėgumams;
 • Nuostatos dėl pajėgumų paskirstymo papildytos dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodo taikymo;
 • Dujų kiekio priskyrimo tarpvalstybiniame sujungimo taške su Latvija nuostatos pakeistos taip, kad priskiriamas dujų kiekis būtų lygus kiekio paraiškoje nurodytam dujų kiekiui;

Taisyklių pakeitimai turėtų įsigalioti 2017 m. gegužės 1 d.

Diegiant netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodą, taip pat yra numatyta tarp AB „Amber Grid“ ir AS Conexus Baltic Grid pasirašyti jungties susitarimą, pakeičiant nuostatas, šiuo metu galiojančias perdavimo sistemų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos. Yra numatyta nustatyti, kad:

 • dujų kiekių derinimo (angl. matching) taisyklės, Sistemos operatorių naudojamos patvirtinant sistemos naudotojų pateiktas kiekio paraiškas ir patikslintas kiekio paraiškas, yra:
  • pagrindinė derinimo taisyklė yra mažesnio pareiškiamo dujų kiekio taisyklė (angl. Lesser rule). Sistemų operatoriai gali taikyti kitą patikslintų kiekio paraiškų derinimo taisyklę, tais atvejais kai ribojimai yra sąlygoti vieno iš Sistemos operatoriaus naudojimosi perdavimo sistema taisyklių;
  • AB „Amber Grid“ bus inicijuojantysis Sistemos operatorius, o AS Conexus Baltic Grid bus derinantysis Sistemos operatorius;
  • kiekio paraiškų derinimo procesas prasidės P-1 paros 15:00;
  • Patvirtintas kiekio paraiškas Sistemos operatoriai sistemos naudotojams pateiks ne vėliau nei P-1 paros 17:00;
  • Patikslintų kiekio paraiškų teikimo ciklas prasidės kiekvieną valandą patikslintų kiekio paraiškų teikimo laikotarpiu;
  • Patvirtintas patikslintas kiekio paraiškas Sistemos operatoriai sistemos naudotojams pateiks ne vėliau nei per dvi valandas nuo kiekvieno patikslintų kiekio paraiškų teikimo ciklo pradžios.
 • dujų kiekių priskyrimo taisyklės yra:
  • sistemų operatoriai užtikrina priskirtų kiekių atitikimą abiejose sujungimo taško pusėse;
  • konkrečios paros sistemos naudotojui priskirti dujų kiekiai yra lygus Sistemos operatorių patvirtintiems to sistemos naudotojo kiekio paraiškose nurodytiems dujų kiekiams;
  • skirtumas tarp sistemos naudotojams patvirtintų kiekio paraiškų ir faktiškai perduoto kiekio (techninis disbalansas) yra priskirtas Sistemos operatorių techninio balansavimo sąskaitai;
  • abu Sistemos operatoriai nuolatos sieks palaikyti techninio balansavimo sąskaitos balansą per sutartą laikotarpį kuo artimesnį nuliui, atsižvelgiant į Sistemos operatorių sutartą eksploatavimo režimą.
 • pranešimo procedūros įvykus išskirtiniam įvykiui, yra:
  • Sistemų operatoriai užtikrina, kad yra nustatytos pranešimo procedūros, išskirtinių įvykių atvejais padedančios greitai ir vienu metu perduoti informaciją;
  • siekdami informuoti vieni kitus Sistemos operatoriai informaciją perduoda žodžiu, o vėliau patvirtina raštu, naudodamiesi elektroninėmis priemonėmis, nebent bus sutarta kitaip;
  • Sistemos operatorius, kuriam išskirtinis įvykis padarė poveikį, apie įvykusį išskirtinį įvykį privalo informuoti savo sistemos naudotojus, kurių patvirtintiems kiekiams tas įvykis gali turėti poveikį, ir pateikti visą būtiną informaciją apie:
   • galimą poveikį kiekiams, kurie buvo patvirtinti sistemos naudotojams, veikiantiems atitinkamame sujungimo taške;
   • tikėtiną ir faktinę išskirtinio įvykio pabaigą;
  • Sistemos operatorius, kuriam išskirtinis įvykis padarė poveikį, apie įvykusį išskirtinį įvykį privalo informuoti gretimos perdavimo sistemos operatorių ir pateikti visą būtiną informaciją apie:
   • galimą poveikį dujų, kurios gali būti perduotos per atitinkamą sujungimo tašką, kiekiui ir kokybei;
   • tikėtiną ir faktinę išskirtinio įvykio pabaigą. 
  • Naudojimosi perdavimo sistema taisyklės.pdf
Konsultacija dėl naudojimosi „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių
Viešoji konsultacija dėl naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių vyko 2021-05-21 - 2021-06-18. 

Skelbiame suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pasiūlymus:

Aukščiau pateiktos derinimo pažymos, taisyklių projektai pateikti Valstybinei energetikos tarybai derinimui.

Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos – Lenkijos dujų jungtis – GIPL bei taisyklių nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis taikomomis Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje, teikiame viešajai konsultacijai Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projektą ir „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projektą.

1. Esminiai Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimai:
 
 • Numatyta, kad GIPL pajėgumai bus paskirstomi per GSA pajėgumų paskirstymo platformą aukcionų kalendoriuje numatytomis datomis, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su GSA platformos operatoriumi;
 • Numatyta, kad bus teikimas valandinės kiekio paraiškos GIPL taške, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą) (tiek pajėgumai tiek nominacijos teikiamos kiekvienos paros valandai);
 • Numatyta, kad pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra;
 • Numatyta galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške, kurias surinks GAZ-SYSTEM;
 • Numatyta galimybė į sistemą įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas;
 • Numatyta, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai, minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma 25 000 EUR, privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo priemonės netaikomos skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, operatoriams bei VERT reguliuojamoms įmonėms, išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra valstybės valdomos bendrovės;
 • Numatyta, kad dujų metai prasidės spalio 1 d., (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus nuo sausio 1 d. iki spalio 1 d.). Numatytas taisyklių įsigaliojimas nuo 2022 m.
 • Numatyta atsisakyti kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške.
 • Numatyti du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus transportuojamą dujų kiekį).
 • Numatyta, kad sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo pajėgumus, kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus.
2. Esminiai „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimai:
 
 • Numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui. Balansavimo atsakomybę prisiėmęs sistemos naudotojas savo balansavimo atsakomybės perleisti negali.
 • Numatyta, kad neutralumo mokestis yra apskaičiuojamas visų su balansavimo veikla susijusių pajamų ir sąnaudų sumą padalinus iš viso per ataskaitinį laikotarpį išleisto dujų kiekio.
 • Terminas „išleistas dujų kiekis“ apima: (1) kiekį išleistą vidiniame išleidimo taške; (2) kiekį išleistą sujungimo taškuose, kurie jungia dviejų Europos Sąjungos šalių dujų sistemas; (3) kiekį išleistą virtualiame prekybos taške.
 • Vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų numatyta, kad abi dujų pirkimo-pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (trade notification).
 • Numatyta, kad sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos produkto“).
Pritarus siūlomiems pakeitimams, sistemos naudotojams bus sudarytos lankstesnės sąlygos pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis, taip pat bus užtikrintas pajėgumų paskirstymas naujoje Lietuvos – Lenkijos dujų jungtyje – GIPL, kartu taisyklių nuostatos harmonizuojamos su taisyklėmis taikomomis Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje. 
 
Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projektas ir „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projektas paskelbti žemiau:
 
 
Savitarna