Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Apsaugos zonos

Kas yra apsaugos zonų teritorijos? 

Tai nustatyto dydžio teritorija, kurioje taikomi tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai. Veiklos ribojimais šiose teritorijose siekiama išvengti neigiamų veiksnių ar poveikio pirmiausia pačiam objektui (dujų perdavimo sistemai), tačiau ne mažiau svarbu užtikrinti žmonių ir turto saugumą.

Žemė, esanti magistralinio dujotiekio ir su juo susijusios infrastruktūros apsaugos zonose, išlieka žemės sklypo savininko nuosavybė, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ šiose teritorijose gali vykdyti įvairius aukšto slėgio dujotiekių, susijusios infrastruktūros eksploatavimo ir remonto darbus.

 • Pamatyti, kur yra nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai bei įregistruotas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, galite geoinformacinės aplinkos žemėlapyje REGIA. Jame nuolat pildomi atnaujinti duomenys, todėl prašom sekti aktualią informaciją.
 • Pamatyti, kur yra įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, galite Nekilnojamojo turto registro elektroninėje priemonėje SŽNS priemonė. Joje nuolat pildomi atnaujinti duomenys, todėl prašom sekti aktualią informaciją. 

 

Magistralinių dujotiekių apsaugos zonos
Kokio dydžio nustatomos magistralinių dujotiekių apsaugos zonos?

Visiems magistralinių dujotiekių vamzdynams, įrenginiams bei statiniams nustatomos apsaugos zonos (pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus penktąjį skirsnį):

 • išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir po ja;
 • žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra kitų magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta.

Apie tai, kad nutiestas magistralinis dujotiekis ar aptvertoje teritorijoje esama kitų įrenginių ir statinių, informuoja magistralinio dujotiekio trasą žymintys geltoni stulpeliai bei informacinės kortelės:

          

Kas ribojama magistralinių dujotiekių apsaugos zonose?

Visi draudimai ar apribojimai dėl magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje vykdomos veiklos nurodyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnyje.

Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje iš esmės galima vykdyti žemės ūkio veiklą, tačiau dėl žmonių saugumo dujotiekio apsaugos zonoje negalima statyti pastatų.

PAVYZDŽIUI, negavus „Amber Grid" sutikimo magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama:

 • atlikti bet kokius statybos darbus
 • krauti į stirtas šieną, šiaudus, šakas, medieną
 • kasti žemę giliau nei 0,3 metro gylyje
 • kirsti ir (ar) kapoti želdinius, išskyrus žolinius augalus
 • važiuoti krovininėmis transporto priemonėmis ir kitais mechanizmais neįrengus kelio
 • taikomi ir kiti ribojimai
SVARBU! Norint vykdyti darbus magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje, reikia gauti „Amber Grid" sutikimą. Daugiau informacijos skiltyje Darbai perdavimo sistemos objektuose.

Taip pat būtina žinoti, kad statyba, atsižvelgiant į pastatų skaičių, aukštingumą ir kitus veiksnius, gali būti ribojama ir už apsaugos zonų ribų 200 m atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir 200 m atstumu nuo kraštinių jo taškų, t. y. magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose bei mažiausiu leistinu atstumu, nustatytu Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių III skyriaus trečiajame skirsnyje. 

Susijusios infrastruktūros apsaugos zonos

Dujų perdavimo sistemai tarnauja, jos apsaugą užtikrina ir su magistraliniais dujotiekiais susijusi antžeminė ir požeminė infrastruktūra: elektros, įskaitant katodinės apsaugos, ryšių tinklai ar kiti objektai. Tai vadiname su magistraliniu dujotiekiu susijusia infrastruktūra, kuriai taip pat nustatomos apsaugos zonos.

PAVYZDŽIUI įrengtų katodinės saugos objektų dėka užtikrinama magistralinių dujotiekių vamzdynų apsauga nuo korozijos, o ryšių tinklais užtikrinamas nuotolinis uždarymo įtaisų valdymas.

      

 

„Amber Grid“ susijusiai infrastruktūrai atitinkamai pagal objektą ir jo paskirtį yra nustačiusi šių teritorijų:

 • Elektros tinklų apsaugos zonos – elektros, katodinės apsaugos tinklų ir įrenginių apsaugai. Šių teritorijų „Amber Grid“ yra nustačiusi daugiausia, praktiškai neatsiejama kiekvieno magistralinio dujotiekio dalis;
 • Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos – ryšių tinklų apsaugai. Tai rečiau pasitaikančios teritorijos, nei elektros tinklų apsaugos zonos.
Kokio dydžio nustatomos susijusios infrastruktūros apsaugos zonos ir kas jose ribojama?

Elektros tinklų apsaugos zonos:

 • požeminių kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos;
 • oro linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos, atsižvelgus į šios linijos įtampą, yra:
  • iki 1 kV įtampos oro linijoms  – po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių šių linijų laidų;
  • 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų į abi puses nuo kraštinių šių linijų laidų.

Visi draudimai ar apribojimai dėl elektros tinklų apsaugos zonoje vykdomos veiklos nurodyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnyje.

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:

 • požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios laidinės linijos.

Visi draudimai ar apribojimai dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdomos veiklos nurodyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 46 straipsnyje

 

Savitarna