Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Biometano gamintojų prijungimas

I. Prijungimo inicijavimas

Nustatytus kokybės reikalavimus atitinkantis biometanas gali būti įleidžiamas į dujų perdavimo sistemą. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ (toliau – PSO) konsultuoja visais biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų perdavimo sistemos klausimais, susijusiais su: 

 • prašymų pateikimu
 • prijungimo sąlygomis, 
 • prijungimo sutartimis, 
 • prijungimo projektavimu, 
 • rangos darbų vykdymu. 

Toliau nurodoma pagrindinė informacija, kurią naudinga žinoti rengiantis prijungti biodujų gamybos įrenginius prie dujų perdavimo sistemos (paspaudę pliusiuką rasite išsamesnę konkrečiam žingsniui aktualią informaciją). 

1. Klientas išsirenka vietą prijungimui ir apsisprendžia dėl norimų pajėgumų
2. Klientas pateikia standartizuotą prašymą dėl preliminarių prijungimo sąlygų el. paštu info@ambergrid.lt

Prašymo pateikimas: 

 • Prašymo prijungti forma.
 • Kartu su užpildyta prašymo prijungti forma Klientas pateikia kitus reikalingus dokumentus: 
 1. Situacijos (vietovės) planą su pageidaujamu prijungimo tašku.
 2. Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims) ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, jei kreipiasi asmuo registruotas ne Lietuvoje.
 3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu taikoma). 
 • Paraiškas dėl Preliminarių prijungimo sąlygų išdavimo reikia atsiųsti el. paštu info@ambergrid.lt 
 • Esant poreikiui PSO gali prašyti patikslinti pateiktus dokumentus ir duomenis. 
3. „Amber Grid“ išduoda preliminarias prijungimo sąlygas

Preliminarių  prijungimo sąlygų išdavimas: 

 • PSO išnagrinėja prašymą ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (jei yra galimybė prijungti) išduoda Klientui preliminarias prijungimo sąlygas. 
 • Prijungimo tašką parenka PSO, atsižvelgdamas į Kliento prašyme nurodytą esamų ar planuojamų objektų buvimo ar statybos (įrengimo) vietą. 
 • Klientas gali pats pasirinkti kaip bus organizuojamas Kliento biodujų gamybos įrenginių prijungimas prie PSO dujų perdavimo sistemos, galimos šios 2 alternatyvos: 
 1. Biodujų gamybos įrenginių prijungimui reikalingus darbus PSO valdomoje dujų perdavimo sistemoje atlieka (organizuoja) PSO.
 2. Klientas pats projektuoja ir (ar) stato (įrengia) ir atlieka darbus PSO vardu dujų perdavimo sistemoje (jos objektuose ar atskirose jų dalyse) biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Visais atvejais prijungimui reikalingos išlaidos yra apmokamos Kliento lėšomis.  

PSO išduotos Preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo. Per šį laikotarpį nesuderinus Preliminarių prijungimo sąlygų su PSO, Klientas netenka teisės teikti prašymo dėl Prijungimo paslaugos sutarties sudarymo. 

Preliminarūs prijungimo įkainiai, kai darbus perdavimo sistemoje organizuoja PSO

 

4. Klientas suderina preliminarias prijungimo sąlygas ir teikia prašymą sudaryti prijungimo paslaugos sutartį

Preliminarių prijungimo sąlygų derinimas ir prašymas sudaryti prijungimo paslaugos sutartį: 

 • PSO išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo, prijungimo paslaugos sutartis turi būti sudaryta esant galiojančioms preliminarioms prijungimo sąlygoms. 
 • Suderinus preliminarias prijungimo sąlygas ir klientui įvykdžius jose nurodytas išankstines sąlygas (jeigu buvo numatyta), klientas  teikia prašymą sudaryti Prijungimo paslaugos sutartį. 
 • Suderintos preliminarios prijungimo sąlygos yra laikomos galutinėmis prijungimo sąlygomis, kurios yra prijungimo paslaugos sutarties dalis. 

Prijungimo paslaugos sutartis turi būti sudaryta preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu, t. y. per 12 mėnesių nuo jų išdavimo.  

Klientui rekomenduojama susiderinti galutines prijungimo sąlygas ir kreiptis į PSO dėl prijungimo paslaugos sutarties projekto pateikimo iš anksto, likus bent keliems mėnesiams iki išduotų preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos. 
     Jei nespėjama sutarties sudaryti preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu, Klientas turėtų kreiptis (teikti standartizuotą prašymą) dėl naujų preliminarių prijungimo sąlygų išdavimo. PSO vertina situaciją iš naujo, atkreipiame dėmesį, kad naujai išduodamos sąlygos gali būti neanalogiškos ankstesnėms. 
5. „Amber Grid“ pateikia prijungimo paslaugos sutarties projektą, pasirašoma sutartis

Prijungimo paslaugos sutarties projekto parengimas, prijungimo paslaugos sutarties derinimas ir pasirašymas: 

 • PSO per 60 kalendorinių nuo Kliento prašymo gavimo parengia ir pateikia Klientui prijungimo paslaugos sutarties projektą, kurio dalimi yra ir galutinės prijungimo sąlygos.  
 • Klientui ir PSO suderinus prijungimo paslaugos sutarties nuostatas sutartis pasirašoma.

II. Prijungimo darbų organizavimas

Žemiau rasite rekomendacijas ir informaciją , kokius veiksmus turi atlikti klientas kai:

 • klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį;
 • PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį. 
6. Paskiriamas projekto vadovas, pradedama vykdyti sutartis
Kai klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį Kai PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį
 • Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, PSO klientui skirs projektų vadovą, kuris jį lydės viso projekto metu ir užtikrins darbų koordinavimą tarp skirtingų PSO padalinių, atsakingų darbuotojų. Klientas bet kuriuo klausimu galės kreiptis pagalbos ar patarimo į projekto vadovą. Atitinkamai, klientas paskiria kvalifikuotą projekto vadovą iš kliento pusės. 
 • Klientas informuoja PSO apie esminius projekto vykdymo etapus ir esminių planuojamų darbų vykdymo terminus (pateikia planą) per 30 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo, įvykdo kitas išankstines prijungimo paslaugos sutarties sąlygas (viena iš šių sąlygų – sutarties įvykdymo priemonės, t. y. depozito arba banko garantijos,  pateikimas).  
 • Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, PSO klientui skirs projektų vadovą, kuris jį lydės viso projekto metu ir užtikrins darbų koordinavimą tarp skirtingų PSO padalinių, atsakingų darbuotojų. Klientas bet kuriuo klausimu galės kreiptis pagalbos ar patarimo į projekto vadovą. Atitinkamai, klientas paskiria kvalifikuotą projekto vadovą iš kliento pusės.
 • Klientas sumoka pirmą preliminarios prijungimo įmokos dalį.  
7. Tiekėjų/rangovų parinkimas
Kai klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį Kai PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį

Klientas  išsirenka kvalifikuotą projektuotoją

 • Klientas  išsirenka kvalifikuotą projektuotoją, kuris parengs techninį projektą, techninį darbo projektą, ir sudaro su juo sutartį. Galima sudaryti sutartį „Iki rakto“ arba atskirai dvi sutartis - projektavimo paslaugai ir statybos darbams vykdyti. 

Rekomenduojamą Tipinę rangos darbų sutartį atsisiųsti čia.

„Amber Grid" įgalioja projektuotoją

Projektuotojui PSO suteikia įgaliojamus atstovauti PSO santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir PSO vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus tiek, kiek pagal Statybos įstatymą ir kitus teritorijų planavimą, projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisės aktus reikalinga parengti statybos projektą, jo derinimą, organizuoti projekto ekspertizės atlikimą, projekto vykdymo priežiūrą ir kitus susijusius veiksmus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą PSO vardu. 

Projektuotojas parengia techninį (darbo projektą ir gauna statybos leidimą

 • Techninio projekto rengimas pradedamas nuo principinės schemos suderinimo tarp PSO ir projektuotojo. Projektuotojui parengus Techninį darbo projektą, jis teikiamas derinimui susijusioms šalims. PSO pasilieka teisę užsakyti ekspertines išvadas, kad įvertinti projektuotojo parengtą techninį darbo projektą.
 • Klientas turi parengti tiek savo biodujų gamybos įrenginių dalies, tiek PSO sistemos dalies ir su ja susijusių statinių, kuriems reikalinga plėtra, siekiant kliento priklausantį Biodujų gamybos įrenginius prijungti prie PSO dujų perdavimo sistemos, projektą. Kliento ir PSO sistemų projektams turi būti gauti atskiri statybą leidžiantys dokumentai.
 • Patarimai, siekiant, kad projekto derinimas vyktų kaip įmanoma sklandžiau:
 1. rinktis projektuotojus, kurie jau yra turėję ankstesnės darbo su dujotiekiais patirties;
 2. projektuotojui pirminiame projektavimo etape parengti vieną bendrą statinių išdėstymo sprendinių brėžinį, kuriame pateikti principiniai sprendiniai ir preliminariai susiderinti principinius sprendinius su PSO; 
 3. jei prie skirtingų projekto dalių dirba skirtingi projektuotojai, Klientui derinti projekto(ų) tarpusavio dalis, siekti, kad tie projektuotojai tarpusavyje derintų veiksmus, dar prieš pateikiant projektą PSO; 
Galutiniam derinimui techninį projektą ir techninį darbo projektą teikti PSO tik kai jie pilnai parengti, o ne po atskirą projekto dalį.  
 • Klientas turi įsitikinti, kad savivaldybė, derindama statybą leidžiantį dokumentą, įtraukė ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (kartu su kitomis reikalingomis institucijomis), ir kad buvo gautas tarybos pritarimas. 
 • Klientas, gavęs statybą leidžiantį dokumentą, informuoja PSO.

Klientas pasirenka kvalifikuotą rangovą ir įrangos tiekėją

 • Klientas pasirenka kvalifikuotus rangovus, kurie atliks statybos darbus, ir su jais sudaro sutartį (jei dar nebuvo sudaryta kartu su projektavimo darbais), taip pat pasirenka įrangos, medžiagų tiekėjus ir atitinkamai su jais sudaro sutartis. 
PSO pataria proaktyviai bendradarbiauti su tiekėjais tam, kad išvengti medžiagų ir įrangos trūkumų, vėlavimo, pristatymo terminų nesilaikymo.   
 • PSO vykdo viešųjų pirkimų procedūras, siekdamas įsigyti perdavimo sistemos dalies, reikalingos prijungimui, projektavimo ir statybos darbų paslaugas  
 • Paaiškėjus viešųjų pirkimų laimėtojui, Klientas sumoka antrą preliminarios prijungimo įmokos dalį 
Rekomenduojame įsivertinti, kad viešieji pirkimai įprastai trunka 6 ir daugiau mėnesių dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Dėl šios priežasties yra ribotos galimybės suderėti palankiomis sąlygomis.  
8. Vykdomi statybos darbai
Kai klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį Kai PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį
 • Klientas, pasitelkęs rangovus, vykdo statybos darbus pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Paskirti PSO atsakingi darbuotojai vykdo darbų techninę priežiūrą. PSO atlieka techninę priežiūrą tik perdavimo sistemos išplėtimo dalyje.  Klientas atsakingas, kad būtų sudarytos sąlygos rangovų kontrolei užtikrinti. 
 • Projektavimo ir statybos darbus perdavimo sistemoje, įskaitant prijungimo taško parengimą kliento sistemai prijungti, organizuoja ir koordinuoja PSO. 
 • Projektavimo ir statybos darbus prijungimui reikalingos kliento sistemos dalyje visais atvejais organizuoja klientas.

 

9. Vykdomi įsipjovimo į dujotiekį ir sistemų sujungimo darbai
Kai klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį Kai PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį
 • Įsipjovimo į veikiantį dujotiekį darbus svarbu planuoti iš anksto (rekomenduojama - ne mažiau kaip prieš pusę metų suplanuoti ir susitarti su tokius darbus atliekančia įmone ir PSO). Rangovui sėkmingai atlikus bandymus čiaupų aikštelėje pradedami sistemų sujungimo darbai. 
 • Atliekami pastatytos perdavimo sistemos bandymai ir
 • Organizuojami įsipjovimo į veikiantį dujotiekį ir  sistemų sujungimo darbai, kurie atliekami trečiųjų šalių.
10. Statybų užbaigimas, naujų objektų registracija ir atsiskaitymas
Kai klientas stato prijungimui reikalingą perdavimo sistemos dalį Kai PSO stato prijungimui reikalingos perdavimo sistemos dalį
 • Statyba laikoma baigta, kai:

- tiek kliento Objektui, tiek naujai PSO sistemos daliai  VERT yra išdavusi pažymas* apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą; 

- yra gautas  Statybos užbaigimo aktas** ; 

- atlikti  sumontuotos įrangos paleidimo derinimo darbai. 

 

 • PSO suteiks reikalingus įgaliojimus objekto teisinei registracijai. Turto registracijos dokumentai ir visa kita dokumentacija perduodama PSO.
 • Tinkamai įvykdžius visas prijungimo paslaugos sutarties sąlygas, PSO grąžina klientui jo pateiktą sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę.
 • Statyba laikoma baigta, kai atlikti visi fiziniai darbai, gauta VERT pažyma*, atlikti visi būtini bandymai bei testavimai, bei gautas statybos užbaigimo aktas.   
 • Užbaigus darbus, Klientas sumoka galutinę prijungimo įmokos dalį (skirtumą tarp preliminariai paskaičiuotos įmokos ir faktinių su prijungimu susijusių PSO išlaidų). Jei yra permoka – atitinkamai, PSO grąžina klientui permokėtą prijungimo įmokos dalį. 
* Pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pagal pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus. Detali informacija apie VERT pažymos gavimą pateikta VERT puslapyje

III. Veiksmai po prijungimo

Naudotis perdavimo sistema galėsite tik iš anksto užsisakę perdavimo pajėgumus. Tai galite padaryti pasirašę dujų perdavimo paslaugų sutartį su „Amber Grid" arba pasirinkę tiekimo įmonę. Rekomenduojame kreiptis dėl konsultacijos  sutarčių sudarymo klausimais  ne vėliau nei likus 1-2 mėn. iki numatomos prijungimo darbų pabaigos.

Prijungus biodujų gamybos įrenginius prie „Amber Grid“ perdavimo sistemos, tarp šalių pasirašomos šios sutartys: 

 1. Bendradarbiavimo sutartis, kurioje bus aptartos bendradarbiavimo sąlygos tarp PSO ir kliento. Kilus klausimų dėl bendradarbiavimo sutarties kviečiame kreiptis elektroniniu paštu pardavimai@ambergrid.lt arba telefonu +370 699 07302.
 2. Dujų perdavimo sutartis (ji būtina prieš atliekant biodujų gamybos įrenginių sistemos testavimą, bandymus). Transportuoti biometaną perdavimo sistema gali biometano gamintojas arba įgaliota įmonė, turinti dujų perdavimo paslaugų sutartį. Visą reikiamą informaciją dėl dujų perdavimo paslaugų sutarties sudarymo rasite čia. Dėl dujų perdavimo paslaugų sutarties sudarymo galite kreiptis elektroniniu paštu pardavimai@ambergrid.lt arba telefonu +370 699 07301.
 3. Kilmės garantijos. Dujoms, pagamintoms iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir patiektoms į gamtinių dujų tinklus, gali būti išduodamos kilmės garantijos. Kilmės garantijos suteikiamos tik „Kilmės garantijų registre“ registruotiems rinkos dalyviams, kurį administruoja „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta kilmės garantijų suteikimas, paslaugų įkainius galite rasti čia: Žaliųjų dujų kilmės garantijos | Amber Grid.“ 
Savitarna