Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Sutartys

Sutarties sudarymas

Potencialus perdavimo sistemos naudotojas, siekdamas įgyti teisę naudotis „Amber Grid” valdoma perdavimo sistema ir naudotis dujų perdavimo paslaugomis, privalo sudaryti gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį su „Amber Grid”. Draudžiama perduoti dujas be sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų reikalavimų.

 

.

Prašymas sudaryti sutartį

Potencialus perdavimo sistemos naudotojas, siekdamas įgyti teisę naudotis „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema ir naudotis dujų perdavimo paslaugomis, privalo sudaryti gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį su „Amber Grid“. Draudžiama perduoti dujas be sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų reikalavimų.

Norėdamas sudaryti gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį, potencialus sistemos naudotojas turi iš anksto, ne vėliau nei 2 mėn. prieš pirmą kartą užsakant pajėgumus, pateikti prašymą sudaryti perdavimo paslaugų sutartį . Po prašymo pateikimo pasikeitus prašymo teikėjo duomenims ar dokumentams, prašymo teikėjas per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi informuoti „Amber Grid“.

„Amber Grid“ įvertina prašyme nurodytus duomenis ir dokumentus, jų pakankamumą, pagrįstumą, tikslumą, apsvarsto prašymą ir per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos:

 • pasiūlo sudaryti perdavimo paslaugų sutartį
 • arba paprašo patikslinti/papildyti prašyme nurodytą informaciją ar pateiktus dokumentus, pateikiant paaiškinimus ir tokio prašymo pagrindimą
 • identifikavus rizikas, pareikalauja pateikti naujausias potencialaus perdavimo sistemos naudotojo finansines ataskaitas
 • iki gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutarties sudarymo, perdavimo sistemos operatoriui turi pateikti tinkamas visų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Tinkamai pateiktomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis laikoma:

1. Piniginis užstatas už suteikiamas perdavimo paslaugas ir (ar) disbalansą ir (ar) apskaičiuotas saugumo dedamosios lėšas gali būti sumokėtas grynųjų pinigų užstato forma į AB „Amber Grid“ atsiskaitomąją sąskaitą:

Sąskaitos numeris: LT637300010133756781

Bankas: AB Swedbank

Banko kodas: 73000

SWIFT kodas: HABALT22

arba

2. Banko ar kitos kredito įstaigos garantija.

 • arba atsisako patenkinti prašymą sudaryti perdavimo sutartį.
Sutarčių rūšys

Su sistemos naudotojais sudaroma dujų perdavimo paslaugų sutartis (standartinė perdavimo paslaugų sutartis.pdf) galioja neterminuotą laikotarpį. Sudarius sutartį, sistemos naudotojas įgyja teisę užsakyti pajėgumus, transportuoti dujas perdavimo sistema ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi perdavimo sistemos operatoriaus teikiamomis paslaugomis. 

Perdavimo sistemos operatorius su gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios parduoda gamtines dujas gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške pagal dvišales pirkimo - pardavimo sutartis ir/ar gamtinių dujų biržoje sudaro standartinę dujų balansavimo sutartį.pdf, kurioje nustatomos perdavimo sistemos balansavimo sąlygos.

Sistemos naudotojo teisės ir pareigos nustatytos sutartyse, naudojimosi Amber Grid dujų perdavimo sistema taisyklėse bei Amber Grid

 dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse. Skundus, susijusius su dujų perdavimo paslaugomis, perdavimo sistemos operatorius nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakymai į skundus ir prašymus pateikiami per 30 kalendorinių dienų.

Pasirašius dujų perdavimo paslaugų arba balansavimo paslaugų sutartį, taip pat siūlome pasirašyti šiuos susitarimus:

 1. Sutartis dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemaAgreement (privaloma)
 2. Susitarimas dėl PVM sąskaitų faktūrų už balansavimo dujas išrašymo tvarkos (Susitarimas leidžia sistemos naudotojo vardu išrašyti sąskaitas faktūras, kai perdavimo sistemoje sukuriamas dujų perteklius);
 3. Sutartis dėl pridėtinės vertės mokesčio (jei siustemos naudotojas nėra PVM mokėtojas Lietuvoje).
Atsiskaitymas už paslaugas

Už per ataskaitinį laikotarpį suteiktas dujų perdavimo paslaugas - sistemos naudotojai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Atsiskaityti privaloma naudojimosi  Amber Grid dujų perdavimo paslaugų sistema bei Amber Grid dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse nurodytais terminais. Už pavėluotą atsiskaitymą  kartą per mėnesį apskaičiuojami delspinigiai.

Amber Grid turi teisę pareikalauti pateikti/padidinti tinkamas visų prievolių pagal sutartį ir Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones esant šioms aplinkybėms:

 • PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo disbalanso;
 • PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo mokumo;
 • Sistemos naudotojas perdavimo paslaugų ar balansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus sumokėti už suteiktas perdavimo ir/ar disbalansą;
 • Sistemos naudotojas pažeidžia esmines sutarčių ir/arba Taisyklių sąlygas; -
 • Sistemos naudotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo procedūra;
 • Yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė padėtis, nemokumo kitiems tiekėjams požymiai, kredito reitingo pasikeitimas ir kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės), leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir/ar taisykles.
 • Jeigu sistemos naudotojas laiku neatsiskaito už suteiktas dujų perdavimo paslaugas, Amber Grid iš anksto įspėjusi gali apriboti arba nutraukti dujų perdavimą.

Dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų teikimo prašom kreiptis elektroniniu paštu: pardavimai@ambergrid.lt.  arba tel. +37069907301

Savitarna