En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Informacija investuotojams

„Amber Grid” įstatinis kapitalas – 51 730 929,06 eurų. 
Akcijos nominali vertė – 0,29 eurų. Įstatinį kapitalą sudaro 178 382 514 akcijų.
Akcijų tipas – paprastos vardinės akcijos.
Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkų struktūra Vnt.  EUR %
UAB „EPSO-G“ 172.279.125 49.960.946,25 96,58
Smulkieji akcininkai 6.103.389 1.769.982,81 3,42
Viso 178.382.514 51.730.929,06 100,00

 

Įstatai

Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis ir pagrindiniai tikslai: užtikrinti ilgalaikį ir patikimą dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams ir kitiems rinkos dalyviams, įskaitant dujų tranzitą į trečiąsias šalis per Lietuvos Respublikos teritoriją, dujų verslo plėtrą, saugų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą bei racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą, gauti pelną siekiant užtikrinti jos akcininkų turtinius interesus.

„Amber Grid“ įstatai