Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naudojimosi perdavimo sistema taisyklės

Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (Taisyklės), suderintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 31 d. nutarimu, nustato:
 
  • naudojimosi perdavimo sistemos operatoriui (PSO) priklausančia gamtinių dujų perdavimo sistema tvarką bei sąlygas
  • informacijos keitimosi tarp PSO ir perdavimo sistemos naudotojų tvarką bei sąlygas
  • bendradarbiavimo tarp PSO ir kitų dujų sistemų operatorių gaires
  • PSO ir sistemos naudotojų teises, pareigas bei atsakomybę

Taisyklės parengtos, siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

Taisyklės taikomos sistemos naudotojams, taip pat asmenims, kurie ketina tapti PSO sistemos naudotojais, tiesiogiai prie PSO perdavimo sistemos prijungtų vartotojų sistemų savininkams, skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, operatoriams, kiek tai yra susiję su PSO ir šių operatorių bendradarbiavimo sutartyse numatytomis operatorių bendradarbiavimo ir informacijos tarp jų keitimosi nuostatomis.

Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos Taisyklės:

  • 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009, L 211, p. 94);
  • 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009, L 211, p. 36).

Pastabas ir pasiūlymus dėl Taisyklių prašome teikti elektroniniu paštu consultation@ambergrid.lt.

Patikslintų kiekio paraiškų teikimas sujungimo taške su Latvijos dujų perdavimo sistema

„Amber Grid“ yra suderinusi patikslintų kiekio paraiškų suderinimo procedūrą su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Conexus Baltic Grid“. Sistemos naudotojai, perduodantys dujas per Kiemėnų DAS įleidimo ir Kiemėnų DAS išleidimo taškus, gali teikti patikslintas kiekio paraiškas. Patikslintoms kiekio paraiškoms Kiemėnų DAS įleidimo ir Kiemėnų DAS išleidimo taškuose taikomos visi Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse nustatyti reikalavimai, taip pat taikomi šie papildomi reikalavimai:

1. pasirašyta patikslinta kiekio paraiška gali būti pateikiama tik elektroniniu paštu. Patikslintos kiekio paraiškos formą galima atsisiųsti čia.
2. patikslintos kiekio paraiškos turi būti pateiktos šiais dviem elektroninio pašto adresais: nominations@ambergrid.lt ir capacity@conexus.lv.
3. jeigu patikslinta kiekio paraiška pateikiama ne „Amber Grid“ darbo valandomis, apie patikslintos kiekio paraiškos patvirtinamą, atmetimą ar koregavimą „Amber Grid“ privalo informuoti ne vėliau nei artimiausios darbo dienos 9 val.

Kiekio paraiškų pateikimas įleidimo taške su Baltarusijos ir išleidimo taške su Rusijos Karaliaučiaus srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis  

„Amber Grid“, vadovaujantis Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 88.9. punktu įleidimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema ir išleidimo taške su Rusijos Karaliaučiaus srities gamtinių dujų perdavimo sistema nustato kitokius dujų kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminus.

Kiekio paraiškos įleidimo taške su Baltarusijos ir išleidimo taške su Rusijos Karaliaučiaus srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis  parai P turi būti pateikiamos ne vėliau kaip paros P 2 val. PSO vertins tik paskutinę konkrečiam laikotarpiui laiku pateiktą kiekio paraišką. PSO  sistemos naudotojams laiku pateikusiems kiekio paraišką šiame taške, ne vėliau nei iki P paros 3 val. išsiunčia patvirtinimo pranešimą apie parą P planuojamus transportuoti dujų kiekius.

Jeigu kiekio paraiškos parai P yra pateikiamos iki P-1 paros 15 val. jos turi būti pateikiamos naudojantis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (EPPS). EPPS sutrikimo atveju ar tais atvejais kai kiekio paraiškos parai P yra pateikiamos vėliau negu P-1 15 val., jos turi būti pateikiamos elektroniniu paštu nominations@ambergrid.lt. Jeigu kiekio paraiška pateikiama ne „Amber Grid“ darbo valandomis, apie kiekio paraiškos patvirtinamą, atmetimą ar koregavimą „Amber Grid“ privalo informuoti ne vėliau nei artimiausios darbo dienos 9 val.

Apribotieji pajėgumų produktai

„Amber Grid“ įleidimo taške iš Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistemos siūlo įsigyti taip pat ir apribotuosius pajėgumų produktus su perdavimo paslaugų pasinaudojimo apribojimais, t. y. pajėgumų produktus, suteikiančius teisę transportuoti dujas tik į konkretų perdavimo sistemos išleidimo tašką – išleidimo į Rusijos Karaliaučiaus srities perdavimo sistemos tašką (be galimybės gamtines dujas pristatyti į kitus taškus ir (ar) parduoti virtualiame gamtinių dujų prekybos taške). Apribotieji pajėgumų produktai siūlomi kaip nuolatiniai pajėgumų produktai. Nustatytuose įleidimo ir išleidimo taškuose panaudojant apribotuosius pajėgumų produktus įleidžiamas ir išleidžiamas gamtinių dujų kiekis privalo sutapti kiekvieną dujų parą.

Šiuo metu siūlomi apribotieji pajėgumų produktai:

Įleidimo taškas Susietas išleidimo taškas Pajėgumų produktai Produkto tipas
Kotlovkos DAS Šakių DAS Metų, ketvirčio, mėnesio, paros, einamosios paros Nuolatinis
Kviečiame susipažinti su svarbiais dokumentais:
 

 

Savitarna