Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Vartotojų ir dujų sistemos operatorių prijungimas


Ši skiltis skirta klientams, siekiantiems prijungti savo sistemas prie perdavimo sistemos ir transportuoti ar vartoti gamtines dujas (šioje skiltyje nėra biodujų gamintojams skirtos informacijos, visa aktuali informacija, susijusi su biodujų gamybos įrenginių, biometano įleidimo iš dujovežių jungčių prijungimu, pateikiama skiltyje Biometano gamintojams

Naujų gamtinių dujų sistemų prijungimas prie veikiančios perdavimo sistemos yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ (toliau - PSO) teikiama paslauga Klientui - naujos dujų sistemos savininkui (dujų vartotojui arba dujų sistemos operatoriui), kurio dujų sistema pirmą kartą jungiama prie PSO sistemos. Klientu laikomas ir esamas vartotojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą (t. y. didinti perdavimo sistemos pajėgumus) tokia apimtimi, kad nebeužtenka esamų dujų perdavimo sistemos pajėgumų. 

Prijungimo paslauga teikiama, sudarius prijungimo paslaugos sutartį. PSO konsultuoja visais įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos klausimais, susijusiais su: 

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys prijungimo prie perdavimo sistemos tvarką yra šie: 

PSO, prie kurio valdomos perdavimo sistemos jungiama kliento sistema (išskyrus biodujų gamybos įrenginius, biometano įleidimo iš dujovežių jungtis atvejais), padengia ekonomiškai pagrįstas sistemų plėtros ir Kliento sistemos prijungimo išlaidas, o Klientas padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Ekonomiškai pagrįstų ir jas viršijančių išlaidų skaičiavimą PSO atlieka pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą įmokų ir įkainių nustatymo metodiką. 

Tuo atveju, jei jau išduodant preliminarias prijungimo sąlygas, buvo numatyti būsimi (iki 15 metų trukmės) Kliento įsipareigojimai apmokėti už minimalius perdavimo sistemos pajėgumus bei transportuotinus dujų kiekius, PSO turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų papildomas įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones. 

Toliau nurodoma pagrindinė informacija, kurią naudinga žinoti rengiantis prijungti gamtinių dujų gamybos įrenginius prie dujų perdavimo sistemos. Paspaudė pliusiuką rasite išsamesnę tam žingsniui aktualią informaciją. 

1. Klientas pateikia „Amber Grid” standartizuotą prašymą dėl preliminarių prijungimo sąlygų el.paštu info@ambergrid.lt

Prašymo pateikimas: 

 1. Situacijos (vietovės) planą su pageidaujamu prijungimo tašku. 
 2. Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims) ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, jei kreipiasi asmuo registruotas ne Lietuvoje.
 3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu taikoma). 
 • Paraiškas dėl preliminarių prijungimo sąlygų išdavimo siųsti el. paštu info@ambergrid.lt 
 • Esant poreikiui PSO gali prašyti patikslinti pateiktus dokumentus ir duomenis. 
2. „Amber Grid“ išduoda preliminarias prijungimo sąlygas

Preliminarių prijungimo sąlygų išdavimas: 

 • PSO išnagrinėja prašymą ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (jei yra galimybė prijungti) išduoda Klientui preliminarias prijungimo sąlygas. 
 • Prijungimo tašką parenka PSO, atsižvelgdamas į kliento prašyme nurodytą esamų ar planuojamų objektų buvimo ar statybos (įrengimo) vietą. 
 • Preliminariose prijungimo sąlygose numatomos techninės ir ekonominės prijungimo sąlygos, įskaitant kliento sistemos prijungimo kainą ir mokėtinos įmokos už prijungimą dydį (jei yra), kliento įsipareigojimų užsakyti minimalius perdavimo sistemos pajėgumus bei transportuoti dujų kiekius dydį bei trukmę. 
PSO išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo. Per šį laikotarpį nesuderinus preliminarių prijungimo sąlygų su PSO, Klientas netenka teisės teikti prašymo dėl prijungimo paslaugos sutarties sudarymo.  
3. Klientas suderina preliminarias prijungimo sąlygas ir teikia prašymą sudaryti prijungimo paslaugos sutartį

Preliminarių prijungimo sąlygų derinimas ir prašymas sudaryti Prijungimo paslaugos sutartį: 

 • PSO išduotos Preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo, per šį laikotarpį esant galiojančioms preliminarioms prijungimo sąlygoms, turi būti sudaryta prijungimo paslaugos sutartis. 
 • Klientas, įvertinęs preliminarias prijungimo sąlygas, raštu informuoja PSO apie savo sutikimą su pasiūlytomis preliminariomis prijungimo sąlygomis arba pateikia pastabas dėl pasiūlytų preliminarių sąlygų. 
 • Suderinus preliminarias prijungimo sąlygas Klientas teikia prašymą sudaryti prijungimo paslaugos sutartį. 
Prijungimo paslaugos sutartis turi būti sudaryta preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu, t. y. per 12 mėnesių nuo jų išdavimo. Klientui rekomenduojama susiderinti galutines prijungimo sąlygas ir kreiptis į PSO dėl prijungimo paslaugos sutarties projekto pateikimo iš anksto, likus bent keliems mėnesiams iki išduotų preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos. Jei nespėjama sutarties sudaryti preliminarių prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu, klientas turėtų kreiptis (teikti standartizuotą prašymą) dėl naujų preliminarių prijungimo sąlygų išdavimo. PSO vertina situaciją iš naujo, atkreipiame dėmesį, kad naujai išduodamos sąlygos gali būti neanalogiškos ankstesnėms.
4. „Amber Grid” pateikia prijungimo paslaugos sutarties projektą, sutartis pasirašoma

Prijungimo paslaugos sutarties projekto pateikimas, prijungimo paslaugos sutarties derinimas ir pasirašymas:  

 • PSO per 60 kalendorinių nuo kliento prašymo gavimo parengia ir pateikia klientui prijungimo paslaugos sutarties projektą, kurio dalimi yra ir galutinės prijungimo sąlygos.  
 • Klientui ir PSO suderinus prijungimo paslaugos sutarties nuostatas sutartis pasirašoma. 
 • Klientas sumoka prijungimo įmoką (padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas) jei reikalinga.
5. Prijungimo sutarties vykdymas ir užbaigimas

Prijungimo paslaugos sutarties vykdymas ir užbaigimas:  

 • Specialiojo plano, kurio pagrindu nustatomi servitutai ir specialiosios sąlygos, parengimo darbus organizuoja ir koordinuoja PSO.
 • Sklypų formavimo ir paskirties keitimo atskiriems („taškiniams“) objektams (dujų skirstymo stotys - DSS, dujų apskaitos stotys - DAS) organizuoja ir koordinuoja PSO.
 • Jei reikalinga (priklausomai nuo numatomos statyti perdavimo sistemos (dujotiekio) parametrų ir teritorijos ypatumų) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) organizuoja ir koordinuoja PSO.
 • Projektavimo ir statybos darbus perdavimo sistemoje (viešieji pirkimai, rangovų parinkimas, MD atšakos ir DSS (jei reikalinga) statybos darbai), įskaitant prijungimo taško parengimą kliento sistemai prijungti, organizuoja ir koordinuoja PSO.
 • Privažiavimo kelių, elektros linijos(-ų), kitos susijusios infrastruktūros įrengimo darbus organizuoja ir koordinuoja PSO.
 • Projektavimo ir statybos darbus prijungimui reikalingos kliento sistemos dalyje visais atvejais organizuoja klientas.
 • Klientas laiku ir tinkamai įrengia kliento dujų sistemą, parengia sujungimui su perdavimo sistema.
 • Šalys derina sistemų sujungimo datą. 
 • Pastatomos sistemos, įvyksta sistemų sujungimas.  
 • Klientas pasirašo naudojimosi perdavimo paslaugomis sutartį,  užsako transportavimo paslaugas visu sutartu įsipareigojimo laikotarpiu pagal prijungimo paslaugos sutarties sąlygas.
 • Klientas visu sutartu laikotarpiu (iki 15 metų) vykdo kiekių ir pajėgumų įsipareigojimus, o jei jie nepakankami – kasmet moka įsipareigojimų nevykdymo mokestį.  
 • Klientui įvykdžius tęstinius įsipareigojimus dėl pajėgumų užsakymo ir kiekių transportavimo – grąžinama užtikrinimo priemonė, sutartis pasibaigia.  
Savitarna