En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Vietovės klasių teritorijos

Kas yra magistralinio dujotiekio vietovės klasė?

Magistralinio dujotiekio vietovės klasė yra saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio dujotiekio vamzdynas ir išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės juosta. Vietovės klasė atspindi magistralinio dujotiekio vamzdyno rizikos laipsnį ir yra susijusi su magistraliniam dujotiekiui gretimos aplinkos sauga – kuo aukštesnė vietovės klasė, tuo potencialiai mažesnis vamzdyno pavojingumo lygis ir atitinkamai – mažesni ribojimai, taikomi gretimai aplinkai. Vietovės klasės skirstomos į keturis tipus – nuo žemiausios 1  (taikomi griežčiausi ribojimai) iki aukščiausios 4 vietovės klasės (ribojimai beveik nėra taikomi).

Nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno techninių parametrų priklauso, kuriai vietovės klasei jis yra priskiriamas. Magistralinio dujotiekio vamzdyno vietovės klasė yra nustatoma pagal teritorijų planavimo dokumentą ar projektą. Vamzdynai, baigti statyti iki 2006 m. gruodžio 1 d., yra priskiriami 1 vietovės klasei (išskyrus rekonstruotas vamzdyno atkarpas, kurioms  vietovės klasė pakeista į aukštesnę).

Kas yra vietovės klasių teritorijos ir koks jų dydis?

Magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijos – išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies ir 200 metrų atstumu nuo kraštinių jo taškų.

Šių teritorijų dydis nepriklauso nuo vietovės klasės tipo. Teritorijos vietovės klasė visada yra tokia pati kaip ir joje nutiesto magistralinio dujotiekio vamzdyno vietovės klasė.

SVARBU! Magistralinio dujotiekio apsaugos zonos ir vietovės klasių teritorijos skiriasi tiek savo dydžiu, tiek ir jose taikomais veiklos ribojimais.

Kas ribojama magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose?

Vietovės klasių teritorijose taikomi veiklos ribojimai yra nurodyti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 straipsnyje. Asmenys, planuojantys veiklą šiose teritorijose, turi vadovautis Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių reikalavimais. Aktualiausi ribojimai yra susiję su pastatų ir viešam žmonių susibūrimui skirtų statinių ir įrenginių statyba (įrengimu). Tai – kiekvienai vietovės klasei taikomi užstatymo normatyvai.  Jais ribojama:

 • greta magistralinio dujotiekio esančių pastatų tankis (kuo žemesnė vietovės klasė, tuo retesnis užstatymas leidžiamas tam tikro dydžio plote, vadinamame vietovės klasės vienetu). Pastatų skaičius yra neribojamas tik 3 ir 4 vietovės klasėse;
 • pastatų aukštų skaičius, kuris neribojamas tik 4 vietovės klasėje;
 • atstumas nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir įrenginių, skirtų viešam žmonių susibūrimui (pavyzdžiui žaidimų aikštelių, pramogų zonų, pobūvių vietų ir pan.). Šis ribojimas netaikomas 3 ir 4 vietovės klasėms.

Statyba, gali būti ribojama ir taikant mažiausius leistinus atstumus įtvirtintus Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių III skyriaus trečiajame skirsnyje nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki statinių, inžinerinių tinklų ir kitų objektų. Mažiausias leistinas atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki pastatų priklauso nuo vietovės klasės tipo (kuo aukštesnė vietovės klasė, tuo arčiau vamzdyno gali stovėti pastatas).

Kas yra vietovės klasės vienetas?

Magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – tai bet kuri išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno besitęsiančios teritorijos atkarpa, esanti po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies ir besitęsianti 1 600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno. Šioje tam tikro dydžio teritorijoje esantis pastatų skaičius yra vienas iš pagrindinių faktorių, vertinant veiklos, susijusios su pastatų statyba, galimybes.

SVARBU! Jei ketinate įsigyti ar nuomotis žemės sklypą, ar planuojate kitas investicijas arba jei planuojate kitą veiklą,  būtinai įsitikinkite, ar dominančioje vietovėje nėra taikomų ribojimų, susijusių su dujų perdavimo sistema!
Kaip yra vertinamos pastatų statybos galimybės?

Vertinimas, ar dėl planuojamos vykdyti veiklos (veiksmų) nebus viršytas didžiausias leistinas skaičiuotinų pastatų skaičius magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienete ir (ar) nebus sudarytos sąlygos jį viršyti, vykdomas atliekant šiuos žingsnius:

 1. Nustatoma vertinama teritorija:

 1. Įvertinamas skaičiuotinų pastatų skaičius visuose į vertinamos teritorijos ribas patenkančiuose vietovės klasės vienetuose (tikslu ar neviršijamas užstatymo normatyvas).

Sprendimas dėl veiklos (veiksmų) galimybių priimamas pagal tą vietovės klasės vienetą, kuriame nustatoma, kad užstatymo pastatais normatyvas jau yra pasiektas. Pateikiame du pavyzdžius:

1 pavyzdys – kai sklype, esančiame arti dujotiekio, galima statyti pastatą:

2 pavyzdys – kai sklype, esančiame arti dujotiekio, pastato statyti negalima.

Dėl konkrečių atvejų visada galima konsultuotis su „Amber Grid“, pateikiant užklausą adresu info@ambergrid.lt.

Kreiptis galima el. paštu info@ambergrid.lt, pateikiant laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodyta planuojamos veiklos vieta (adresas, žemės sklypo kadastro ar unikalus numeris, koordinatės ar pan.), žemės sklypo planas, kiti jūsų vertinimu aktualūs dokumentai, prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

Veiklai vietovės klasių teritorijose būtini gauti sutikimai (pritarimai)

Norint vykdyti veiklą magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijose, reikia gauti „Amber Grid“ sutikimus (pritarimus):

 • formuoti ir pertvarkyti žemės sklypus;
 • keisti ir (ar) nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų naudojimo būdą (būdus), teritorijos naudojimo reglamentą;
 • statyti ir rekonstruoti statinius, įrengti įrenginius;
 • keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį;
 • organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;
 • pastatus ir (ar) patalpas formuoti kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus.
SVARBU! Vietovės klasių teritorijose statant pastatus iki 80 kv. m ploto taip pat privaloma gauti „Amber Grid" pritarimą ir statybą leidžiantį dokumentą.

Pamatyti, kur yra nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai bei įregistruotas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, galite geoinformacinės aplinkos žemėlapyje REGIA. Jame nuolat pildomi atnaujinti duomenys, todėl prašom sekti aktualią informaciją.