En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Darnumas

„Amber Grid“ pripažintas Nasdaq ESG skaidrumo partneriu

Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ buvo pripažintas „Nasdaq ESG“ skaidrumo partneriu. Šis titulas suteikiamas įmonėms, pasiekusioms aukšto lygio skaidrumą aplinkos, socialinės veiklos ir valdymo atžvilgiu. Šiuo metu šį įvertinimą turi 8 įmonės Lietuvoje bei 16 įmonių Baltijos šalyse.

„Darni veikla, vertinant pastarojo meto geopolitines, sveikatos, klimato kaitos ir visuomenių virsmo aktualijas, įgavo naują prasmę, ypač energetikos srityje. Esama situacija skatina keisti savo veiklos pobūdį, mus supantį pasaulį bei daryti teigiamą įtaką  aplinkai. Kasdieniu darbu siekiame vartotojams bei investuotojams užtikrinti rinkos skaidrumą ir gerinti aplinkosaugos standartus. Šis įvertinimas įrodo, kad einame teisingu keliu”, – teigia „Amber Grid” generalinis direktorius Nemunas Biknius. 

„Amber Grid“ siekia tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Didžiausią dėmesį įmonė skiria galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui. Žalioji energetika yra mūsų strategijos ir strateginio plano pagrindas.

Jį įgyvendinsime šiomis kryptimis:

Siekiame tiesiogiai prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Užtikrinsime galimybes naudotis švaria ir modernia energija kovodami su klimato kaita. „Amber Grid“ profesionalai koncentruojasi į modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymą, darbuotojų gerovę bei stabilios tiekimo grandinės kūrimą.

Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo prisideda šiais veiksmais:

 

7 tikslas. Prieinama ir švari energija
 • Siekiame sudaryti palankias sąlygas atsinaujinančios energijos gamintojų prisijungimui prie elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
 • Vystome žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų sistemą, palaikome žaliosios elektros energijos kilmės garantijų sistemą
 • Siekiame pritaikyti dujų perdavimo sistemas vandenilio transportavimui
8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas
 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus
 • Palaikome savanorišką darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas
9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
 • Užtikriname patikimą ir saugų dujų perdavimo sistemų veikimą
 • Siekiame Bendrovės struktūrą ir motyvacines sistemas pritaikyti inovacijų skatinimui
12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą Bendrovės veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą
 • Viešuose pirkimuose vadovaujamės žaliaisiais kriterijais
13 tikslas. Kova su klimato kaita
 • Vertiname savo veiklių poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Diegiame pažangias aplinkos apsaugos valdymo sistemas, įgyvendiname prevencijos priemones
 • Siekiame didinti žaliosios energijos naudojo apimtis veikloje

Pagrindiniai ilgalaikiai siekiai

„Amber Grid“ darnios veiklos tikslas – įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosaugos, socialinių bei ekonominių tikslų. Taip norime prisidėti prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Darnumo srities ir rizikų valdymas

Bendrovėje darnumo principai yra integruoti į įmonės veiklos procesus, o darnumo sričių valdymas pagal kompetencijas apima visus lygmenis.  

Bendrovės valdyba atsakinga už ilgalaikių strateginių darnumo tikslų formavimą, peržiūrą, rodiklių stebėseną. Valdyba taip pat priima sprendimus dėl aplinkosaugos, lygių galimybių, darbuotojų sveikatos ir saugos, korupcijos prevencijos, atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikų. Pagal savo kompetenciją valdyba taip pat tvirtina Bendrovės metinius tikslus, tarp kurių yra ir su darnumu susiję tikslai.

Už  darnumo tikslų stebėseną ir jų pasiekimo koordinavimą atsako EPSO-G darnumo vystymo vadovas. Tuo tarpu Bendrovėje atitinkami aplinkosaugos, socialinės srities bei valdysenos tikslai pagal kompetenciją deleguojami atskiriems Bendrovės funkciniams padaliniams (pvz., aplinkosaugos, darbų saugos, organizacijos vystymo, rizikų ir atitikties valdymo ir pan.). Bendrovėje yra asmuo, atsakingas už lygių galimybių užtikrinimą.

Bendrovė energetikos sektoriaus transformaciją siekia įgyvendinti užtikrindama darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų.  

 Darnumo srities rizikos Bendrovėje vertinamos kaip neatsiejama kasdienės įmonės veiklos dalis ir yra integruotos į rizikų valdymo procesą. Bendrovė vertina rizikas, ar jos atitinka darnumo sričių rizikoms būdingus kriterijus. Šiuos kriterijus atitinkančios rizikos priskiriamos prie atitinkamo darnumo srities rizikos tipo.

Atitikties ES Taksonomijos reglamentui atskleidimai, kurie yra susiję su AB „Amber Grid“ taksonominėmis ekonominėmis veiklomis, yra pateikiami konsoliduotame metiniame EPSO-G pranešime.

Politikos 

Su darnumu susijusios politikos, minimos šioje ataskaitoje, skelbiamos ir viešai, išsamiau su jomis galima susipažinti žemiau:

Darnumo politika

Darnumo politika - 2021 m. „EPSO-G“ valdyba patvirtino naują grupės darnumo politiką, kuri pakeitė iki šiol grupės mastu galiojusią socialinės atsakomybės politiką. Naujojoje darnumo politikoje apibrėžtos visoms grupės įmonėms bendros darnumo kryptys ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojama grupės veikla. Patvirtinusi skėtinę darnumo bei kitų su darnumu susijusių sričių (aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, lygių galimybių ir kt.) valdymą reglamentuojančias politikas, „EPSO-G“ grupė strateginiu lygmeniu stiprina darnumo srities valdymą, apibrėžia svarbiausias darnumo vystymo kryptis ir principus, kuriais vadovaujantis plėtojama Grupės įmonių veikla bei kuriama pažangi organizacinė kultūra. Už šios Politikos įgyvendinimą yra atsakingi „EPSO-G" grupės įmonių vadovai ir Darnumo vystymo funkcinės srities kuratoriai.

Aplinkosaugos politika

Aplinkosaugos politika – EPSO-G grupė siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų numatytų su aplinkosauga ir klimato kaita susijusių tikslų įgyvendinimo, o taip pat - Paryžiaus susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų įsipareigojimų įvykdymo. Šioje politikoje apibrėžiami svarbiausi principai aplinkosaugos srityje, kurie taikomi visoje EPSO-G grupėje, siekiant mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai bei diegiant darnaus vystymosi principais paremtą kultūrą EPSO-G grupėje ir jos aplinkoje. Už aplinkosaugos politikos įgyvendinimą yra atsakingi EPSO-G grupės įmonių vadovai ir aplinkos apsaugos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami aplinkosaugos aspektai, nustatomi aplinkosaugos tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai aplinkosaugos būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika (toliau DSS) - apibrėžia darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius principus bei jų įgyvendinimo pagrindines gaires. Už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingi Grupės įmonių vadovai ir DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami DSS aspektai, nustatomi DSS tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai DSS būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai. Grupės įmonių DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai periodiškai teikia Grupės įmonių vadovams bei EPSO-G DSS funkciniam kuratoriui ataskaitas ir duomenis apie Incidentus, Avarijas, Nelaimingus atsitikimus darbe bei DSS pažeidimus, kurie padeda įvertinti DSS būklę, politikos efektyvumą ir priimti sprendimus DSS gerinimui.

Etikos kodeksas

Etikos kodeksas – apibrėžia, kokiais verslo etikos principais ir standartais remiasi ir kokio elgesio tikisi iš savo darbuotojų ir partnerių jų kasdieniame darbe.

Korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politika –  apibrėžia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Paramos politika

Paramos politika – apibrėžia svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui. 2022-07-26 valdybos posėdžio protokolas Nr. VLD-16 pilna apimtimi Amber Grid Prisijungė prie atnaujintos UAB „EPSO-G“ grupės paramos politikos. Politika yra parengta pagal naują koncepciją –yra supaprastinti paramos teikimo principai, išlaikant jos teikimo skaidrumo ir viešumo principus.Atnaujintoje Politikoje atsisakyta nuostatos, jog grupės įmonės paramai skiriamą pelno dalį privalo nustatyti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimus dėl bendro paramos dydžio ir paramos krypčių priima grupės įmonių valdybos, laikydamosi teisės aktuose nustatytos tvarkos ir maksimalios leistinos paramos sumos reikalavimų. Grupės įmonių vadovai, įgyvendindami valdybos sprendimus, užtikrindami šios Politikos, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, priimtų sprendimus dėl konkretaus paramos dydžio suteikimo paramos gavėjams.Politikoje numatytai, jog parama gali būti skirta siekiant plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje grupės įmonė vykdo savo veiklą arba įgyvendina projektus ar programas, taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių interesus paliečia grupės įmonės vykdoma veikla, pavyzdžiui, švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ar kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su grupės įmonės vykdoma veikla.Parama negali būti skiriama politinėms partijoms, politikams ir su jais susijusioms organizacijoms ar projektams finansuoti. Taip pat veikloms, kurios visuomenei turi neigiamą įtaką, pavyzdžiui, azartiniams lošimams.Paramą suteikusi grupės įmonė privalo užtikrinti jos suteikimo skaidrumą – ne vėliau kaip per 1 mėnesį paskelbti apie jos suteikimą. Apie tai turi būti skelbiama  grupės įmonės interneto svetainėje.

Lygių galimybių politika

Lygių galimybių politika- apibrėžia svarbiausius principus įmonėjė,  siekiant užtikrinti, kad visose darbo santykių srityse būtų laikomasi lygių galimybių bei nediskriminavimo principų.

Atrankų politika

2022 08 01 atnaujinta politika, kuri apibrėžia bendrus Grupės atrankų principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančius kandidatus į kolegialius organus bei visų lygių vadovaujančias ir specialistų pareigybes, kurie efektyviai prisidėtų prie Grupės tikslų pasiekimo.

Darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika

2022 10 25 Amber Grid prisijungė prie naujos grupės politikos, kuri apibrėžia aiškius ir skaidrius Grupės darbuotojų atlygio už darbą ir veiklos vertinimo principus bei jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą,  darbuotojų ugdymosi, kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo principus.

Pirkimų politika

2022 02 21 atnaujinta politika, kuri apibrėžia pagrindinius Pirkimų principus ir tikslus, pirkimų planavimo ir pasiruošimo, grupės pirkimų vykdymo ir koordinavimo, pirkimų principų ir gerosios praktikos įgyvendinimo, pasiūlos ir tiekėjų valdymo, sutarčių valdymo kontrolės  bei ginčų ir priimtų spendimų peržiūros gaires.  

Tiekėjų etikos kodeksas

2022-11-25 patvirtintas tiekėjų etikos kodeksas, kuris apibrėžia elgesio standartus, kurių laikymosi  įmonė tikisi iš visų savo Tiekėjų ir Subtiekėjų, tuo skatinant teisėtą, profesionalią, darnią ir sąžiningą verslo praktiką, apimančią aplinkosaugos, žmogaus teisių, darbo standartų ir verslo etikos tikslus. Tiekėjų etikos kodeksas yra pagrįstas Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais.

Darnumo reikšmingumo temos ir matrica

Santykiai su suinteresuotosiomis šalimis

Formuodama ir įgyvendinama darnaus vystymosi veiksmus, Bendrovė siekia visapusiško suinteresuotų šalių įsitraukimo ir skatina skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su vartotojais, gamintojais ir tiekėjais, steigėju, visuomene, darbuotojais, bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

Mums svarbu, kad darnaus vystymosi kryptys ir Bendrovės tikslai atlieptų suinteresuotųjų šalių poreikius, todėl prieš pasirenkant strategines darnaus vystymosi kryptis ir išsikeliant tikslus numatytus Bendrovės strategijoje, 2021 m. atlikome reikšmingumo vertinimą. Bendrovės suinteresuotosios šalys dalyvavo atliekant reikšmingumo vertinimą (apklausos būdu).

Prioritetinėse srityse toliau vystome darnumo tikslus ir jų įgyvendinimo programas. Šioje ataskaitoje informaciją apie darnumo  principų įgyvendinimą Bendrovėje ir jos pažangą 2023 m. atskleidžiame per kiekvieną iš šių reikšmingumo vertinimo metu išskirtų prioritetų. Ataskaitos turinys nustatytas išanalizavus pagrindinių suinteresuotųjų šalių požiūrį, nuomones, lūkesčius ir atsižvelgiant į esamus verslo tikslus, kaip nurodyta Bendrovės strategijoje ir strateginiame plane. Ataskaitoje pateikiama esminė informacija, svarbi suinteresuotosioms šalims vertinant Bendrovės veiklą ar priimant su Bendrove susijusius sprendimus.

2024 metais bus atliktas dvejopo reikšmingumo (angl. double materiality)  vertinimas, kuris pakeis iki šiol Bendrovėje naudotą darnumo temų reikšmingumo vertinimą (matricą).

 
 

Aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių poveikių paaiškinimas.

Amber Grid vertino  reikšmingumą 19 (devyniolikos) poveikių, kurie buvo nustatyti atsižvelgiant Bendrovės veiklos specifika, ilgalaike veikos strategija iki 2030 metų, bei tarptautinių standartų Tvarumo apskaitos standartų valdybos (angl. Sustainability Accounting Standards Board, SASB ) bei GRI pateikiamomis reikšmingumo nustatymo rekomendacijomis.

 

 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, 2021 metais Bendrovė atlikto šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) skaičiavimą ir bendrojo poveikio aplinkai vertinimą, o 2022 metais remiantis inventorizacijos rezultatais buvo parengtas ir patvirtintas Poveikio aplinkai mažinimo priemonių planas iki 2030 m. Siekiant savalaikio poveikių mažinimo priemonių įgyvendinimo, 2023 m. buvo parengtas, įvertintas ir suderintas Poveikio aplinkai mažinimo priemonių investicijų-sąnaudų planas iki 2030 m. Taip pat peržiūrėtas įgyvendinamų priemonių planas, prioretizuojant priemones ne tik pagal didžiausią poveikio mažinimo potencialą, bet ir pagal ekonominį naudingumą.

Atlikus 2023 metų tiesioginių ir netiesioginių ŠESD skaičiavimą, reikšmingiausi aplinkosaugos aspektai pakito lyginant su 2022 metais. Prie reikšmingiausių aspektų galima pamatyti naujas netiesiogines (susijusias su tiekimo grandine) 3 srities ŠESD emisijas bei 2023 m.  sausio 13 d. Pasvalio rajone įvykio metu sudegusių gamtinių dujų emisijas. Minėtas įvykis yra neplanuotas, reikšmingas poveikis aplinkai, kuris imantis visų privalomų priemonių tokių įvykių prevencijai turėtų nepasikartoti ateityje ir jo turėtų nebelikti tarp vertinamų reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų. Tarp reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų taip pat nebeliko įsigytos neatsinaujinančios elektros energijos poveikio, kadangi visa Bendrovėje naudojama elektros energija pagaminta atsinaujinančiais ištekliais.

 

Nasdaq ASV rodikliai

Pateikta informacija apima laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir rodiklius siūlome žiūrėti kartu su Darnumo ataskaita. Toliau pateikti ASV (aplinkosaugos, socialinio atsakingumo bei valdysenos) rodiklių duomenys nebuvo patikrinti išorinių organizacijų ir atspindi informaciją, prieinamą duomenų atskleidimo metu.

 
 
 
Darnumo ataskaitos

Reikšmingų rodiklių stebėjimas, fiksavimas bei komunikacija apie pokyčius – itin svarbi mūsų įmonės darnumo veiklos dalis. Kadangi skaidriai pateikiame išsamią informaciją, kiekvienas vartotojas bei investuotojas viešai gali susipažinti su išsamia mūsų veiklų bei planų ataskaita.

Rengdami jas vadovaujamės tarptautiniais reikalavimais: JT inicijuoto Pasaulinio susitarimo principais ir Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos rekomendacijomis. Tai padeda įvertinti veiklą pagal susijusius ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus teisių, rinkos ir santykių su visuomene rodiklius.

Parama ir jos teikimo tvarka

„Amber Grid“, vykdydama strategijoje numatytą plėtrą ir valstybei ekonomiškai svarbius projektus, gali daryti poveikį bendruomenių gyvenimo kokybei ar jų aplinkai. Todėl dalį savo pelno skiriame vietos regionų ir (ar) bendruomenių, kuriose vykdomi šie projektai, paramai.

Tokia parama gali būti skiriama švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ar kitoms bendruomenės gerovės sritims. „Amber Grid“ taip pat gali skirti paramą studijuojantiems programas, susijusias su tiesiogine įmonės veikla.

Skatiname darbuotojų savanorišką įsitraukimą į visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo veiklą ir atsižvelgiant į tai galime skirti paramą.

Teikdami paramą vadovaujamės šiais principais:

 • Atitikties veiklos tikslams. Siekiama, kad paramą gautų tie, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka mūsų veiklos tikslus ir paramos skyrimo kriterijus.
 • Skaidrumo ir nešališkumo. Paramos paraiškų vertinimo ir sprendimų skirti paramą procesas atliekamas laikantis aukščiausių skaidrumo ir nešališkumo standartų. Tais atvejais, kai paramos paraiškos vertinimas kelia arba gali sukelti interesų konfliktą, paramos paraiškos vertinimo procese dalyvaujantis asmuo privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo. Sprendimai nusišalinti pažymimi svarstymo fiksavimo dokumentuose.
 • Lygiateisiškumo. Vertinant visas pateiktas paramos paraiškas taikomi vienodi, aiškūs, suprantami vertinimo kriterijai, neleidžiama diskriminacija. Sprendimai skirti paramą konkretiems projektams turi būti motyvuoti.
 • Konfidencialumo ir viešumo derinimo. Iki paraiškos vertinimo ir vertinimo metu užtikrinamas pareiškėjo ir paraiškoje esančių duomenų įslaptinimas – jie naudojami tik vertinimo tikslais. Priėmus sprendimą skirti paramą, informacija apie paramos skyrimą paskelbiama įmonės interneto tinklapyje, prireikus – ir kitais būdais. Draudžiami bet kokie konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos pateikimą visuomenei apie įmonės suteiktą paramą.

Lygių galimybių liniuotė

2022 m. atnaujinome Lygių galimybių politikos nuostatas, kuriose apibrėžėme diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto formas, jų atpažinimo būdus, prevencijos priemones, pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemones bei jiems teikiamos pagalbos formas. Bendrovė netoleruoja diskriminacijos, skatina visuomenės įvairovę atspindinčią darbo aplinką, savo veikloje diegia pagarbos įvairovei principus. Įmonei svarbi ir darbuotojų įvairovės teikiama nauda komandoms ir visai organizacijai. Bendrovė nuolat renka ir skelbia duomenis apie darbuotojų įvairovę: jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą, profesiją. 2022 m. atlikome Lygių galimybių liniuotės tyrimą (tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis).  Remdamasi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.). Nustatytas bendrovės lygių galimybių liniuotės rodiklis – 8,5 balo. 2023 m. imsimės veiksmų, susijusių su įvairovės ir įtraukties temų integracija į darbuotojų ugdymo turinį ir tęstinę komunikaciją apie įvairovės ir įtraukties naudą ir aktualumą.

2022 m. Bendrovėje nenustatyta diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais (2020-2021 m. jų taip pat nenustatyta).

Paramos skyrimas

Paramai skiriama pelno dalis kasmet nustatoma eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 1 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno ir neviršyti 50 tūkst. eurų, iš kurių ne daugiau nei 10 procentų gali būti skiriama pagal panaudojimo paskirtį. 

Parama skiriama visuomenei naudingais tikslais šioms kryptims:

 • Plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje vykdome veiklą ir (arba) įgyvendiname projektus.
 • Švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su mūsų veikla.
 • Siekiant įgyvendinti įmonės projektus.
 • Paremiant ir prisijungiant prie veiklų, į kurias darbuotojai įsitraukia savanoriškai, siekdami visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo.

Parama neskiriama, o paskirta parama negali būti naudojama:

 • Politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai.
 • Politinių kampanijų dalyviams kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.
 • Politikų ar politikams artimų asmenų  įsteigtiems labdaros ir paramos fondams.
 • Juridiniams asmenims, kurie netinkamai įgyvendino ar yra pažeidę anksčiau su bet kuria EPSO-G įmonių grupės bendrove sudarytą sutartį dėl paramos (ar su kitu paramos teikėju ir apie tai yra žinoma).
 • Veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais lošimais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ar psichoaktyviosiomis medžiagomis ir veiklomis, kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamos įtakos.

Paramos teikimo tvarka skelbiama čia.

Užpildytą paraiškos formą paramai gauti (rekomendacinę formą rasite čia) siųskite el. paštu: r.kazlauskiene@ambergrid.lt.

 • 2023 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.

 • 2022 m. Rusijai tikslingai naikinant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kolegoms iš Ukrainos dujotiekių remontui skyrė parama įranga už 18 000 eurų. Įranga Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatoriui padės atstatyti pažeistus dujotiekius. Pagalba Ukrainos dujų operatoriui buvo perduota per nevyriausybinę organizaciją „Blue/Yellow“. Su paramos sutartimi galima susipažinti čia.
 • 2022 metais investuodama į paklausiausias ateities specialybes, „Amber Grid“  pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei Panevėžio kolegija ir skyrė piniginę paramą inžinerinės pakraipos studentų stipendijoms. Šiuo sprendimu siekiama spręsti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų pritraukimo klausimą ir ieškoti sinergijos tarp mokslo bei verslo.

Paramos sutartis su „Vilniaus Gedimino technikos universitetu"

Paramos sutartis su „Panevėžio kolegija“

 • 2021 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.
 • 2020 m. parama buvo suteikta pagal šią sutartį.
 • 2017 - 2019 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.
 • 2016 m. „Amber Grid“ suteiktą paramą galima rasti čia.