Darnumas | Amber Grid
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Darnumas

„Amber Grid“ pripažintas Nasdaq ESG skaidrumo partneriu

Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ buvo pripažintas „Nasdaq ESG“ skaidrumo partneriu. Šis titulas suteikiamas įmonėms, pasiekusioms aukšto lygio skaidrumą aplinkos, socialinės veiklos ir valdymo atžvilgiu. Šiuo metu šį įvertinimą turi 8 įmonės Lietuvoje bei 16 įmonių Baltijos šalyse.

„Darni veikla, vertinant pastarojo meto geopolitines, sveikatos, klimato kaitos ir visuomenių virsmo aktualijas, įgavo naują prasmę, ypač energetikos srityje. Esama situacija skatina keisti savo veiklos pobūdį, mus supantį pasaulį bei daryti teigiamą įtaką  aplinkai. Kasdieniu darbu siekiame vartotojams bei investuotojams užtikrinti rinkos skaidrumą ir gerinti aplinkosaugos standartus. Šis įvertinimas įrodo, kad einame teisingu keliu”, – teigia „Amber Grid” generalinis direktorius Nemunas Biknius. 

„Amber Grid“ siekia tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Didžiausią dėmesį įmonė skiria galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui. Žalioji energetika yra mūsų strategijos ir strateginio plano pagrindas.

Jį įgyvendinsime šiomis kryptimis:

Siekiame tiesiogiai prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Užtikrinsime galimybes naudotis švaria ir modernia energija kovodami su klimato kaita. „Amber Grid“ profesionalai koncentruojasi į modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymą, darbuotojų gerovę bei stabilios tiekimo grandinės kūrimą.

Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo prisideda šiais veiksmais:

 

7 tikslas. Prieinama ir švari energija
 • Siekiame sudaryti palankias sąlygas atsinaujinančios energijos gamintojų prisijungimui prie elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
 • Vystome žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų sistemą, palaikome žaliosios elektros energijos kilmės garantijų sistemą
 • Siekiame pritaikyti dujų perdavimo sistemas vandenilio transportavimui
8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas
 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus
 • Palaikome savanorišką darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas
9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
 • Užtikriname patikimą ir saugų elektros bei dujų perdavimo sistemų veikimą
 • Siekiame įmonių struktūras ir motyvacines sistemas pritaikyti inovacijų skatinimui
12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą įmonių veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą
 • Viešuose pirkimuose vadovaujamės žaliaisiais kriterijais
13 tikslas. Kova su klimato kaita
 • Vertiname savo veiklių poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Diegiame pažangias aplinkos apsaugos valdymo sistemas, įgyvendiname prevencijos priemones
 • Siekiame didinti žaliosios energijos naudojo apimtis veikloje

Pagrindiniai ilgalaikiai siekiai

„Amber Grid“ darnios veiklos tikslas – įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosaugos, socialinių bei ekonominių tikslų. Taip norime prisidėti prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

 

Darnumo srities ir rizikų valdymas

Bendrovėje darnumo principai yra integruoti į įmonės veiklos procesus, o darnumo sričių valdymas pagal kompetencijas apima visus lygmenis.

Bendrovės valdyba atsakinga už ilgalaikių strateginių darnumo tikslų formavimą, peržiūrą, rodiklių stebėseną. Valdyba  taip pat tvirtina aplinkosaugos, lygių galimybių, darbuotojų sveikatos ir saugos, korupcijos prevencijos, atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikas. Pagal savo kompetenciją valdyba taip pat tvirtina bendrovės metinius tikslus, tarp kurių patenka ir su darnumu susiję tikslai.

Bendrovės valdyba taip pat tvirtina grupės lygio rizikų sąrašą, kuris apima ir su darnumo sritimis susijusias rizikas: darbuotojų saugos reikalavimų nesilaikymo rizikos, darbuotojų tinkamo kvalifikacijos trūkumo, kaitos, motyvacijos rizikos, stichinių reiškinių sukeltos žalos rizikos ir t.t. Nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai reguliariai teikiami susipažinti bendrovės vadovui, valdybai, audito komitetui pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Už įmonių grupės darnumo tikslų stebėseną ir jų pasiekimo koordinavimą atsako grupės darnumo vystymo vadovas. Tuo tarpu įmonėje atitinkami aplinkosaugos, socialinės srities bei valdysenos tikslai pagal kompetenciją deleguojami atskiriems bendrovės funkciniams padaliniams (pvz.: aplinkosaugos, darbų saugos, personalo, rizikų ir atitikties valdymo ir pan.). Bendrovė yra delegavusios atskirą žmogų, atsakingą už lygių galimybių užtikrinimą įmonėje.

 

Politikos 

Su darnumu susijusios politikos, minimos šioje ataskaitoje, skelbiamos ir viešai, išsamiau su jomis galima susipažinti žemiau:

Darnumo politika

Darnumo politika - 2021 m. „EPSO-G“ valdyba patvirtino naują grupės darnumo politiką, kuri pakeitė iki šiol grupės mastu galiojusią socialinės atsakomybės politiką. Naujojoje darnumo politikoje apibrėžtos visoms grupės įmonėms bendros darnumo kryptys ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojama grupės veikla. Patvirtinusi skėtinę darnumo bei kitų su darnumu susijusių sričių (aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, lygių galimybių ir kt.) valdymą reglamentuojančias politikas, „EPSO-G“ grupė strateginiu lygmeniu stiprina darnumo srities valdymą, apibrėžia svarbiausias darnumo vystymo kryptis ir principus, kuriais vadovaujantis plėtojama Grupės įmonių veikla bei kuriama pažangi organizacinė kultūra. Už šios Politikos įgyvendinimą yra atsakingi „EPSO-G" grupės įmonių vadovai ir Darnumo vystymo funkcinės srities kuratoriai.

Aplinkosaugos politika

Aplinkosaugos politika – EPSO-G grupė siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų numatytų su aplinkosauga ir klimato kaita susijusių tikslų įgyvendinimo, o taip pat - Paryžiaus susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų įsipareigojimų įvykdymo. Šioje politikoje apibrėžiami svarbiausi principai aplinkosaugos srityje, kurie taikomi visoje EPSO-G grupėje, siekiant mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai bei diegiant darnaus vystymosi principais paremtą kultūrą EPSO-G grupėje ir jos aplinkoje. Už aplinkosaugos politikos įgyvendinimą yra atsakingi EPSO-G grupės įmonių vadovai ir aplinkos apsaugos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami aplinkosaugos aspektai, nustatomi aplinkosaugos tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai aplinkosaugos būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika (toliau DSS) - apibrėžia darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius principus bei jų įgyvendinimo pagrindines gaires. Už šios politikos įgyvendinimą yra atsakingi Grupės įmonių vadovai ir DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad savalaikiai būtų identifikuojami DSS aspektai, nustatomi DSS tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai DSS būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai, naudojamos technologijos bei darbo metodai. Grupės įmonių DSS veiklos srities funkciniai kuratoriai periodiškai teikia Grupės įmonių vadovams bei EPSO-G DSS funkciniam kuratoriui ataskaitas ir duomenis apie Incidentus, Avarijas, Nelaimingus atsitikimus darbe bei DSS pažeidimus, kurie padeda įvertinti DSS būklę, politikos efektyvumą ir priimti sprendimus DSS gerinimui.

Etikos kodeksas

Etikos kodeksas – apibrėžia, kokiais verslo etikos principais ir standartais remiasi ir kokio elgesio tikisi iš savo darbuotojų ir partnerių jų kasdieniame darbe.

Korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politika –  apibrėžia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Paramos politika

Paramos politika – apibrėžia svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui. 2022-07-26 valdybos posėdžio protokolas Nr. VLD-16 pilna apimtimi Amber Grid Prisijungė prie atnaujintos UAB „EPSO-G“ grupės paramos politikos. Politika yra parengta pagal naują koncepciją –yra supaprastinti paramos teikimo principai, išlaikant jos teikimo skaidrumo ir viešumo principus.Atnaujintoje Politikoje atsisakyta nuostatos, jog grupės įmonės paramai skiriamą pelno dalį privalo nustatyti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimus dėl bendro paramos dydžio ir paramos krypčių priima grupės įmonių valdybos, laikydamosi teisės aktuose nustatytos tvarkos ir maksimalios leistinos paramos sumos reikalavimų. Grupės įmonių vadovai, įgyvendindami valdybos sprendimus, užtikrindami šios Politikos, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, priimtų sprendimus dėl konkretaus paramos dydžio suteikimo paramos gavėjams.Politikoje numatytai, jog parama gali būti skirta siekiant plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje grupės įmonė vykdo savo veiklą arba įgyvendina projektus ar programas, taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių interesus paliečia grupės įmonės vykdoma veikla, pavyzdžiui, švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ar kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su grupės įmonės vykdoma veikla.Parama negali būti skiriama politinėms partijoms, politikams ir su jais susijusioms organizacijoms ar projektams finansuoti. Taip pat veikloms, kurios visuomenei turi neigiamą įtaką, pavyzdžiui, azartiniams lošimams.Paramą suteikusi grupės įmonė privalo užtikrinti jos suteikimo skaidrumą – ne vėliau kaip per 1 mėnesį paskelbti apie jos suteikimą. Apie tai turi būti skelbiama  grupės įmonės interneto svetainėje.

Lygių galimybių politika

Lygių galimybių politika- apibrėžia svarbiausius principus įmonėjė,  siekiant užtikrinti, kad visose darbo santykių srityse būtų laikomasi lygių galimybių bei nediskriminavimo principų.

Atrankų politika

2022 08 01 atnaujinta politika, kuri apibrėžia bendrus Grupės atrankų principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančius kandidatus į kolegialius organus bei visų lygių vadovaujančias ir specialistų pareigybes, kurie efektyviai prisidėtų prie Grupės tikslų pasiekimo.

Darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika

2022 10 25 Amber Grid prisijungė prie naujos grupės politikos, kuri apibrėžia aiškius ir skaidrius Grupės darbuotojų atlygio už darbą ir veiklos vertinimo principus bei jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą,  darbuotojų ugdymosi, kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo principus.

Pirkimų politika

2022 02 21 atnaujinta politika, kuri apibrėžia pagrindinius Pirkimų principus ir tikslus, pirkimų planavimo ir pasiruošimo, grupės pirkimų vykdymo ir koordinavimo, pirkimų principų ir gerosios praktikos įgyvendinimo, pasiūlos ir tiekėjų valdymo, sutarčių valdymo kontrolės  bei ginčų ir priimtų spendimų peržiūros gaires.  

Tiekėjų etikos kodeksas

2022-11-25 patvirtintas tiekėjų etikos kodeksas, kuris apibrėžia elgesio standartus, kurių laikymosi  įmonė tikisi iš visų savo Tiekėjų ir Subtiekėjų, tuo skatinant teisėtą, profesionalią, darnią ir sąžiningą verslo praktiką, apimančią aplinkosaugos, žmogaus teisių, darbo standartų ir verslo etikos tikslus. Tiekėjų etikos kodeksas yra pagrįstas Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais.

Darnumo reikšmingumo temos ir matrica

2021 m. Bendrovėje atliktas  bendrovės reikšmingiausių darnumo temų nustatymas, kuris apėmė išsamias apklausas su tikslinėmis grupėmis, pasitelkiant suinteresuotųjų šalių nuomonę, kas suinteresuotosioms šalims svarbu Bendrovės atžvilgiu. Suinteresuotų šalių apklausoje dėl darnumo temų dalyvavo 180 respondentų, tarp kurių buvo „Amber Grid“ klientai, tiekėjai, partneriai, darbuotojai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, akcininkai ir vadovai.
 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas

Atsižvelgus į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos užsibrėžtus tikslus, Europos Sąjungos ir nacionalinius siekius klimato kaitos stabdymo atžvilgiu, Bendrovė išsikėlė ambicingą tikslą – iki 2030 m. sumažinti poveikį aplinkai (įskaitant, bet neapsiribojant ŠESD) 2/3, palyginus su baziniais 2019 metais.  Siekiant šio tikslo ir prisidedant prie globalių tikslų įgyvendinimo, bendrovėje 2021 m. grupės įmonių mastu startavo ŠESD išmetimo šaltinių inventorizavimo bei bendro veiklos daromo poveikio aplinkai vertinimas. Jų tikslas buvo nustatyti visos grupės daromą poveikį aplinkai, numatyti poveikio aplinkai mažinimo priemones bei įvertinti realias priemonių įgyvendinimo galimybes. 2022 metais kartu su išorės specialistais buvo parengtas Poveikio aplinkai mažinimo priemonių planas iki 2030 m. Tų pačių metų gale Poveikio mažinimo priemonių planas buvo patvirtintas bendrovės Technikos ir inovacijų komitete, bei pristatytas valdybai, kuri palaikė plano įgyvendinimą.

Nasdaq ASV rodikliai
Pateikta informacija apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir rodiklius siūlome žiūrėti kartu su Tvarumo ataskaita.Toliau pateikti ASV (aplinkosaugos, socialinio atsakingumo bei valdysenos) rodiklių duomenys nebuvo patikrinti išorinių organizacijų ir atspindi informaciją, prieinamą duomenų atskleidimo metu.
 
 
Darnumo ataskaitos

Reikšmingų rodiklių stebėjimas, fiksavimas bei komunikacija apie pokyčius – itin svarbi mūsų įmonės darnumo veiklos dalis. Kadangi skaidriai pateikiame išsamią informaciją, kiekvienas vartotojas bei investuotojas viešai gali susipažinti su išsamia mūsų veiklų bei planų ataskaita.

Rengdami jas vadovaujamės tarptautiniais reikalavimais: JT inicijuoto Pasaulinio susitarimo principais ir Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos rekomendacijomis. Tai padeda įvertinti veiklą pagal susijusius ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus teisių, rinkos ir santykių su visuomene rodiklius.

Parama ir jos teikimo tvarka

„Amber Grid“, vykdydama strategijoje numatytą plėtrą ir valstybei ekonomiškai svarbius projektus, gali daryti poveikį bendruomenių gyvenimo kokybei ar jų aplinkai. Todėl dalį savo pelno skiriame vietos regionų ir (ar) bendruomenių, kuriose vykdomi šie projektai, paramai.

Tokia parama gali būti skiriama švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ar kitoms bendruomenės gerovės sritims. „Amber Grid“ taip pat gali skirti paramą studijuojantiems programas, susijusias su tiesiogine įmonės veikla.

Skatiname darbuotojų savanorišką įsitraukimą į visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo veiklą ir atsižvelgiant į tai galime skirti paramą.

Teikdami paramą vadovaujamės šiais principais:

 • Atitikties veiklos tikslams. Siekiama, kad paramą gautų tie, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka mūsų veiklos tikslus ir paramos skyrimo kriterijus.
 • Skaidrumo ir nešališkumo. Paramos paraiškų vertinimo ir sprendimų skirti paramą procesas atliekamas laikantis aukščiausių skaidrumo ir nešališkumo standartų. Tais atvejais, kai paramos paraiškos vertinimas kelia arba gali sukelti interesų konfliktą, paramos paraiškos vertinimo procese dalyvaujantis asmuo privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo. Sprendimai nusišalinti pažymimi svarstymo fiksavimo dokumentuose.
 • Lygiateisiškumo. Vertinant visas pateiktas paramos paraiškas taikomi vienodi, aiškūs, suprantami vertinimo kriterijai, neleidžiama diskriminacija. Sprendimai skirti paramą konkretiems projektams turi būti motyvuoti.
 • Konfidencialumo ir viešumo derinimo. Iki paraiškos vertinimo ir vertinimo metu užtikrinamas pareiškėjo ir paraiškoje esančių duomenų įslaptinimas – jie naudojami tik vertinimo tikslais. Priėmus sprendimą skirti paramą, informacija apie paramos skyrimą paskelbiama įmonės interneto tinklapyje, prireikus – ir kitais būdais. Draudžiami bet kokie konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos pateikimą visuomenei apie įmonės suteiktą paramą.

Lygių galimybių liniuotė

2022 m. atnaujinome Lygių galimybių politikos nuostatas, kuriose apibrėžėme diskriminacijos, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto formas, jų atpažinimo būdus, prevencijos priemones, pranešimų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemones bei jiems teikiamos pagalbos formas. Bendrovė netoleruoja diskriminacijos, skatina visuomenės įvairovę atspindinčią darbo aplinką, savo veikloje diegia pagarbos įvairovei principus. Įmonei svarbi ir darbuotojų įvairovės teikiama nauda komandoms ir visai organizacijai. Bendrovė nuolat renka ir skelbia duomenis apie darbuotojų įvairovę: jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsilavinimą, profesiją. 2022 m. atlikome Lygių galimybių liniuotės tyrimą (tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis).  Remdamasi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.). Nustatytas bendrovės lygių galimybių liniuotės rodiklis – 8,5 balo. 2023 m. imsimės veiksmų, susijusių su įvairovės ir įtraukties temų integracija į darbuotojų ugdymo turinį ir tęstinę komunikaciją apie įvairovės ir įtraukties naudą ir aktualumą.

2022 m. Bendrovėje nenustatyta diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais (2020-2021 m. jų taip pat nenustatyta).

Paramos skyrimas

Paramai skiriama pelno dalis kasmet nustatoma eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Paramai skiriama pelno dalis negali sudaryti daugiau kaip 1 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno ir neviršyti 50 tūkst. eurų, iš kurių ne daugiau nei 10 procentų gali būti skiriama pagal panaudojimo paskirtį. 

Parama skiriama visuomenei naudingais tikslais šioms kryptims:

 • Plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje vykdome veiklą ir (arba) įgyvendiname projektus.
 • Švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su mūsų veikla.
 • Siekiant įgyvendinti įmonės projektus.
 • Paremiant ir prisijungiant prie veiklų, į kurias darbuotojai įsitraukia savanoriškai, siekdami visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo.

Parama neskiriama, o paskirta parama negali būti naudojama:

 • Politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai.
 • Politinių kampanijų dalyviams kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.
 • Politikų ar politikams artimų asmenų  įsteigtiems labdaros ir paramos fondams.
 • Juridiniams asmenims, kurie netinkamai įgyvendino ar yra pažeidę anksčiau su bet kuria EPSO-G įmonių grupės bendrove sudarytą sutartį dėl paramos (ar su kitu paramos teikėju ir apie tai yra žinoma).
 • Veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais lošimais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ar psichoaktyviosiomis medžiagomis ir veiklomis, kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamos įtakos.

Paramos teikimo tvarka skelbiama čia.

Užpildytą paraiškos formą paramai gauti (rekomendacinę formą rasite čia) siųskite el. paštu: r.kazlauskiene@ambergrid.lt.

 • 2022 m. Rusijai tikslingai naikinant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kolegoms iš Ukrainos dujotiekių remontui skyrė parama įranga už 18 000 eurų. Įranga Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatoriui padės atstatyti pažeistus dujotiekius. Pagalba Ukrainos dujų operatoriui buvo perduota per nevyriausybinę organizaciją „Blue/Yellow“. Su paramos sutartimi galima susipažinti čia.

 

 • 2022 metais investuodama į paklausiausias ateities specialybes, „Amber Grid“  pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei Panevėžio kolegija ir skyrė piniginę paramą inžinerinės pakraipos studentų stipendijoms. Šiuo sprendimu siekiama spręsti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijai reikalingų specialistų pritraukimo klausimą ir ieškoti sinergijos tarp mokslo bei verslo.

Paramos sutartis su „Vilniaus Gedimino technikos universitetu"

Paramos sutartis su „Panevėžio kolegija“

 • 2021 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.
 • 2020 m. parama buvo suteikta pagal šią sutartį.
 • 2017 - 2019 m. „Amber Grid“ parama nebuvo teikiama.
 • 2016 m. „Amber Grid“ suteiktą paramą galima rasti čia.