Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Naujienos

„Amber Grid“ 2017 m. tarpiniai neaudituoti veiklos rezultatai

2017-aisiais vykdydama strateginių projektų parengiamuosius darbus AB „Amber Grid“ veikė stabiliai, užtikrino paslaugų kainų mažėjimą vartotojams, skaidrią, efektyvią ir socialiai atsakingą veiklą. Praėjusiais metais po pertraukos augo bendrovės perdavimo sistema transportuotų dujų kiekiai.

„Bendrovei tai buvo dar vieni sėkmingi veiklos metai. Pernai atvira tapusi Latvijos gamtinių dujų rinka,  palengvinta prieiga prie Latvijos perdavimo ir dujų saugojimo infrastruktūrų bei kartu su kitais Baltijos šalių operatoriais įdiegtas netiesioginio tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo modelis paskatino didesnius tarpvalstybinius dujų srautus, o taip pat glaudesnį bendradarbiavimą Rytų Baltijos regione ir regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimą. Pernai atlikome visus perengiamuosius strateginių projektų darbus, kad šiemet galėtume pasirašyti reikiamas sutartis ir toliau vykdyti projektus. 2017-aisiais buvo pradėtas naujas veiklos tobulinimo etapas, toliau didėjo veiklos efektyvumas ir skaidrumas, sudarytos prielaidos sumažinti bendrovės paslaugų kainą šiemet ir naujuoju reguliavimo periodu nuo 2019 m.“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

TURTO VERTINIMAS

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) nustato procedūras, kurias privalo taikyti bendrovė, siekdama garantuoti, kad jos turtas yra apskaitomas tikrąja verte. „Amber Grid“ reguliariai vertina vidinius ir išorinius galimo vertės sumažėjimo požymius. Jei tokių požymių yra, bendrovė turi įvertinti šio turto tikrąją vertę. Pernai bendrovė, atsižvelgdama į UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje taikomus ilgalaikio turto apskaitos principus, perėjo nuo ilgalaikio turto apskaitos savikainos metodo prie turto apskaitos perkainotos vertės metodu. Atlikus turto vertinimą buvo nustatytas 35,5 mln. Eur vertės sumažėjimas, kuris buvo apskaitytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, atitinkama suma sumažinant balanse 2017 m. pabaigoje apskaitomo turto vienetų vertes. Ilgalaikio turto vertės sumažėjimą daugiausiai lėmė prognozuojami reguliacinės aplinkos pokyčiai nuo 2019 m., kuomet prasidės naujas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo periodas.
Šis pokytis turėjo tiesioginės įtakos bendrovės ikimokestiniam ir grynajam pelnui, atitinkamai buvo pakoreguota bendrovės balansinė nuosavo kapitalo vertė, kuri nuo šiol atitinka tikrąją jo vertę. Taip buvo sumažintas neatitikimas tarp bendrovės finansinės ir reguliacinės apskaitos.

VEIKLOS REZULTATAI

2017 m. bendrovės pajamos sudarė 64,3 mln. Eur ir, palyginus su 2016 m., sumažėjo apie 4 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sudarė 89 proc. visų pajamų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo dėl 2017 metams taikytų 7,8 proc. mažesnių vidutinių gamtinių dujų perdavimo kainų bei sumažėjusių užsakytų ilgalaikių pajėgumų. Nuo 2018 m. sausio 1 d. „Amber Grid“ taikoma vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina vartotojams mažėjo 36,5 proc. iki 1,13 Eur už MWh.
2017 m. Bendrovės sąnaudos (eliminavus 35,5 mln. Eur ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas) sudarė 40,5 mln. Eur ir, palyginus su 2016 m., sumažėjo 3 proc. Sąnaudų pokytį nulėmė nusidėvėjimo ir kitų sąnaudų mažėjimas.
Dėl 2017 m. pabaigoje atlikto ilgalaikio turto perkainojimo Bendrovės veikla 2017 m. buvo nuostolinga.  Grynasis nuostolis sudarė 9,9 mln. Eur (2016 m. – 20,9 mln. Eur grynasis pelnas). Neįvertinus vienkartinio turto vertės perkainavimo įtakos, grynasis pelnas 2017 m. siektų 20,3 mln. Eur.
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 38,3 mln. Eur ir, palyginus su 2016 m. (41,8 mln. Eur), sumažėjo 8 proc.
2017 m. „Amber Grid“ investicijos sudarė 12,4 mln. Eur (2016 m. – 13,1 mln. Eur).

PASLAUGOS

2017 m. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į „Amber Grid“ valdomą perdavimo sistemą įleista 14,7 TWh gamtinių dujų iš Baltarusijos ir 12,4 TWh iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo. Iš SGD terminalo pateikta 45 proc. šiems vartotojams reikalingo kiekio. 2017 m. iš Latvijos į Lietuvą transportuota 0,3 TWh gamtinių dujų.
Praėjusiais metais Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško transportuota 24,3 TWh gamtinių dujų. Palyginus su 2016 m., kai buvo perduota 23,3 TWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai padidėjo 4 proc. Iš perdavimo sistemos į Latviją per Kiemėnų dujų apskaitos stotį sistemos naudotojams buvo perduota 5,5 kartus daugiau gamtinių dujų nei 2016 m., ir tai sudarė 2,6 TWh (2016 m. – 0,5 TWh) gamtinių dujų. Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 25,7 TWh gamtinių dujų (2016 m. – 23,5 TWh).

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2017 m. „Amber Grid“ vykdė du strateginius dujų perdavimo infrastruktūros projektus: dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo. Pernai didelis dėmesys buvo skirtas bendros Baltijos šalių gamtinių dujų rinkos kūrimui ir vykdomi tęstiniai darbai. Baltijos šalių gamtinių dujų operatoriai pernai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl netiesioginio tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo, o nuo 2017 m. liepos mėn.  šis modelis pradėtas sėkmingai taikyti Lietuvos, Latvijos bei Estijos gamtinių dujų prekybos aikštelėse.
Auditorių patvirtintus konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius „Amber Grid“ numato skelbti šių metų kovo 23 d.

Apie AB „Amber Grid“
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.


Daugiau informacijos:

Mindaugas Linkaitis,
Atstovas spaudai,
AB „Amber Grid“
Tel. +370 5 2327750
Mob. +370 699 61246
El. paštas: m.linkaitis@ambergrid.lt

Savitarna