Savitarna
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Skelbimai

Pakartotinai informuojame apie patvirtintą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančius magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos patvirtintą Šalčininkų r. sav. teritorijoje (2023-03-30 įsakymo Nr. 1-86), esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija prieduose), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais kompensacijos nemokamos. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planu nustatytose teritorijose. 

Su patvirtintais Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  www.ambergrid.lt  (skelbtas: Šiaulių r. sav. 2023-01-30).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – VĮ „Žemės ūkio duomenų centras“, Konstitucijos pr. 23–418 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. +370 5 266 06 20, el.p. info@zudc.lt, interneto svetainė www.vic.lt. Atsakingas asmuo projekto dalies vadovė Irma Lenortavičiūtė tel. +370 612 09287, el.p. irma.lenortaviciute@zudc.lt.

Priedas

Savitarna