En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Autokrano pardavimas apklausos būdu

Pakartotinai informuojame apie patvirtintus Šiaulių, Pasvalio rajonų savivaldybių teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planus

Pakartotinai informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerijos patvirtintus Šiaulių r. sav. teritorijoje (2022-12-19 įsakymo Nr. 1-469), Pasvalio r. sav. teritorijoje (2022-11-11 įsakymo Nr. 1-351), esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planų (toliau – Planai) sprendinius.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planais nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija prieduose), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planų iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planais nustatytose teritorijose. 

Su patvirtintais Planų sprendiniais galite susipažinti Planų iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  www.ambergrid.lt  (skelbti: Šiaulių r. sav. 2022-11-16; Pasvalio r. sav. 2022-11-15).

Planų iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Planų rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Planų rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.